64.Sayı

GÖNÜL BERRAKLIĞININ AYNASI: EDEB

Somuncu Baba

Zarafet ve güzelliğin davranışlara yansımasıdır edeb. Toplum hayatı içerisinde yaşayan insanların¸ en çok muhtaç olduğu ilişkilerdeki ölçüyü ve hoşça geçinmeyi… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛS-İ DARENDEVÎ

Somuncu Baba

ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ(k.s) Aşk u muhabbet ezelî sıdkı bütünlerde bütün Sırr-ı ruh-ı lemyezelî sıdkı bütünlerde bütün İlm ile irfân… Devamını oku

ALLAH'IN AHLAKI¸ PEYGAMBER AHLAKI VE KUR'ÂN AHLAKI

Somuncu Baba

Edeb bir tâc imiş nûr-i Hüdâdan¸ Giy ol tacı¸ emîn ol her belâdan. Arapça’da yaratma¸ yaratılış ve yaratılmış gibi anlamlara… Devamını oku

EDEB'İN ÖNEMİ

Somuncu Baba

“Cemiyetin düzeni ve ferdin aklî dengesinin normal olması¸ sosyal münasebetlerin normal olmasına bağlıdır. İçtimaî düzenin olmadığı yerde ferdî hayatın sıhhatinden… Devamını oku

GÖNÜL DOKTORU

Daha önce arz etmiş olduğumuz bazı gazellerin açıklamasından önce gönül üzerine kısa da olsa bazı izahlar yapmış¸ Cenâb-ı Hakk'ın tecellî-gâhı… Devamını oku

TASAVVUFUN TEMELİ HİCRET

Somuncu Baba

“Mucizeler meydana getiren cihan inkılâbı¸ tarihin seyrini değiştiren hareket; çaresizliğin çöküntüsünü sineye çeken insanlığın vahim dıramının sonudur.” “Mucizeler meydana getiren… Devamını oku

ÖZÜN BERÂETİ

Somuncu Baba

Ebû Hureyre (ra)'dan: “Her doğan çocuk temiz bir yaradılış (fıtrat) üzerine doğar¸ sonra anne-babası onu Yahudi¸ Hristiyan veya putperest yapar…. Devamını oku

YUSUF-I HAKİKİ'NİN MUHABBET-NAME'SİNDEN SEVGİ YOLU

Somuncu Baba

“Somuncu Baba'nın oğlu Yûsuf-ı Hakîkî'nin doğum tarihi bilinmemektedir. Mahabbet-nâme müstensihi onun 1488'de vefat ettiğini söylemektedir. Allah aşkını hayatının gayesi yapmaya… Devamını oku

İLLÂ EDEB¸ İLLÂ EDEB

Somuncu Baba

Sukûtu¸ bilmediğinden değil edebindendir Gerçi söylemez amma neler bilir âşık… …Hızırzâde Said Bey Sukûtu¸ bilmediğinden değil edebindendir Gerçi söylemez amma… Devamını oku

EDEBİYAT¸ ŞİİR VE KUR'ÂN-I KERİM

Somuncu Baba

“Kur’ân-ı Kerim’in şiirle tercüme edilmesi¸ yapılması gereken önemli çalışmalardandır. Bunu yapacak kişi¸ Arap ve Türk Edebiyatını iyi bilen ve şairlik… Devamını oku