MISIR, KAHİRE, NİL VESAİRE…

Somuncu Baba


Sev seni seveni¸ yerlere yeksân ise de


Sevme zalimleri¸ Mısır’a sultân ise de 


Kahire¸ dünyanın en güzel şehirlerinden


Çölü emziren Nil¸ can veren nehirlerinden 


Mısır ehramları¸ Firavun devrinden beri


Milyonla kölenin emeklerinin eseri 


İzlerini taşır kadîm medeniyetlerin


İlgisini çekmiş nice fatih milletlerin 


Diktatörleriyle anılan talihsiz Mısır


Sonuncusu Sisi¸ ilki Cemâl Abdünnâsır 


İzin verilmeyen¸ yönetmesine kendini


En nihayetinde yıkacak zulüm bendini 


İslâm dünyasının vazgeçilmez bir unsuru


Cazibe merkezi olması¸ bütün kusuru 


Doğudan batıya¸ kuzeyden güneye akan


Mâzîden âtîye¸ uygarlık ateşi yakan 


Kültürü¸ sanatı yüksek¸ derin¸ kardeş ülke


İnşallah silinir¸ isli¸ sisli¸ kara leke 


Osmanlı dönemi¸ Mısır için bir altın çağ


El Ezher’le Ayn Şems¸ bilim semasında çerağ 


Büyük İskender’den¸ Napolyon Bonapart’a dek


İştahını kabarttı¸ kılıç kesmeyen saf ipek 


Yûsuf u Züleyhâ kıssasının geçtiği yer


Allahu Teâl⸠ona “ahsenü’l kasas” der 


Yavuz Selim Hân’ın Sînâ Çölü’nü geçtiği


Zaferlere koşan atlarının su içtiği 


Niyâzî-i Mısrî¸ büyük tasavvuf şairi


Dîvân-ı Niyâzî¸ kâl değil¸ hâl’in şiiri 


Zengin tarihi var¸ tâ Roma’dan günümüze


Mısır deyip geçme¸ her köşesi sanki müze…

Sayfayı Paylaş