BAĞDAT MESNEVÎSİ

Somuncu Baba


Ana gibi yâr olmaz¸ Bağdat gibi diyâr


Âşıka Bağdat sorulmaz¸ diyen mesel var 


İslâm şehri için nümûne-iimtisâl


İslâm mîmârîsine mükemmel bir misâl 


İslâm medeniyetinin bir şâheseri


Cihânı nûra gark eder medreseleri 


Medreselerinde ilim-irfan okunur


Dergâhlarında insan-ı kâmil dokunur 


İslâm rûhu sinmiş toprağına¸ taşına


Mescid mihrapları benzer¸ melek kaşına 


Selçuklu-Osmanlı’nında gözdelerinden


“Adâlet Bahçesi” olan beldelerinden 


Tarih boyunca nice zulme duçâr olmuş


Zâlimlere ve mazlumlara mezâr olmuş 


Moğol’la Sam Amca yaktı¸ yıktı Bağdad’ı


İslâm’a iki Kerbelâ daha yaşattı 


İslâm’ın anlayışında yapıcılık var


Barbar’ın felsefesinde yıkıcılık var 


Büyük İmam Ebû Hanîfe Hazretleri


Vukufla kaleme aldı¸ Fıkh-ı Ekber’i 


Gavsı-ı Âzam Şeyh Abdulkâdir-i Geylânî


Kâdirî Tarîkatı’nın Pîr-i Mugânı 


Sende dünyâya geldi¸ Cüneyd-i Bağdâdî


Sende dünyâya geldi¸ Hâlid-i Bağdâdî 


Binbir Gece-Gündüz¸ Şark’ın büyük romanı


Hayal gücü¸ dünyâyı hayran bırakanı 


Aşk¸ ıstırap şâiri¸ üç dilli Fuzûlî


Terkîb ve Tercî ustası¸ Bağdatlı Rûhî 


Âlûsizâde¸ Tefsîr’i ile saldı nâmı


Hâşim¸ şiirine senden aldı ilhâmı 


Kalbimizde kanayan bir yara¸ Kerbelâ


Her çağda mü’mini uyara¸ Kerbelâ 


Birlikte kuvvet¸ ayrılıktaysa azap var


Tüm mü’minler kardeştir¸ Âl-i Abâ’ya yâr 


O’nu sevenler¸ sevdiklerini de sever


Muhabbeti Ehl-i Beyt-i Mustafâ’ya ver


Sayfayı Paylaş