OTUZDOKUNCU MEKTUP

Somuncu Baba

Bazen rüya bazen de göz önüne gelen hayalinizle geçen her gün ve gecelerim aynı olmayan bir hâldir ki¸ ne susamış yürek acıma bir çare olur ne de gözyaşı ile bir çeşme olan gözümün coşan kanlı yaşına bir son verir. Dünyanın her gün¸ bir bıkma hali¸ bir üzüntü¸ bir kırılganlık meydana getirmesine kırılmasın¸ aldırış etmesin¸ dahası aldırmasın .(Bu sıkıntılar¸ üzüntüler üzerinde durma¸ onlara değer verme.) Öyleki olacağın olmayacağı¸ mümkün olmadığı malumunuzdur. Buna aşinalığınız¸ buna yatkınlığınız ve bunu bilmekliğiniz zaten sizi


Ey veliyy-i nimetim cânım baba


Ey bakâ-yı devlet-i şânım baba


 


Ey gamlı gönlümün gamlı neş'esi


Ey dertli cân u hem dermânım baba


 


Ey kanlı yaş döken gözümün nûru


Ey mahzûn gönlüme her ânım baba


 


Neş'esi bahâr-ı ömrümün vârı


Sürûr-ı sîne-i virânım baba


 


Hayâlin gözümde yâdın gönlümde


Yer tutdu ey canda mihmânım baba


 


Hep sâyende geçdi bu âna değin


Âzâde hep dem-i devrânım baba


 


Bir gün yine Mevlâ kavuşdurursa


Cân ola vaslına kurbânım baba


 


Bazen rüya bazen de göz önüne gelen hayalinizle geçen her gün ve gecelerim aynı olmayan bir hâldir ki¸ ne susamış yürek acıma bir çare olur ne de gözyaşı ile bir çeşme olan gözümün coşan kanlı yaşına bir son verir. Dünyanın her gün¸ bir bıkma hali¸ bir üzüntü¸ bir kırılganlık meydana getirmesine kırılmasın¸ aldırış etmesin¸ dahası aldırmasın .(Bu sıkıntılar¸ üzüntüler üzerinde durma¸ onlara değer verme.)  Öyleki olacağın olmayacağı¸  mümkün olmadığı malumunuzdur. Buna aşinalığınız¸ buna yatkınlığınız ve bunu bilmekliğiniz zaten sizin güzel taraflarınızdandır efendim.


 


*  *  *Ey derd ü mihnete yâr olan anam


Rûz u şeb her demi zâr olan anam


 


Mihnete sabreyle merd olup etme âh


Hem dem-i gamla bî-karâr olan anam


 


Çek derd ü belâyı kadrin yücedir


Yüce baht pür-i'tibâr olan anam


 


Hulûs-ı kalb ile hüsn-i niyyetle


Hûrîlere yâr-i gâr olan anam


 


Ol ihtiyârı hoş tut tâ ki Hakk'ın


Rızâsına ümîd-vâr olan anam


 


Seversen Hudâ'yı ey cân mâder


Babamla barışup olgıl senâ-ver


 


 


Bu mektubu babası Hasan Feyzi Efendi'ye yazmışlardır. Mektubun son kısmı ise annesine hitap etmektedir. Mektubun büyük bir kısmı manzumdur. Mensur olan kısım yukarıda güncel çeviri olarak sunulmuştur. (Yrd. Doç. Dr. Cemil Gülseren)

Sayfayı Paylaş