MEKTÛBAT-I HULÛSİ DARENDEVÎ-24 .MEKTUP

Somuncu Baba

Hayat Sebebim Olan Zatınızın Saadetli Huzurlarına

Günden güne artan hasret ateşi¸ görünenden başkasını yokluğa verip ancak ki görüntü dünyasında şekillenmiş hayaller dışında bir şey bırakmadı.

Hayat Sebebim Olan Zatınızın Saadetli Huzurlarına

Günden güne artan hasret ateşi¸ görünenden başkasını yokluğa verip ancak ki görüntü dünyasında şekillenmiş hayaller dışında bir şey bırakmadı. Gönülden şevk ve özlem fidanlarının dallarından birisi gözden çikıp göz neyi görse Leylâ’sı sanıp ayağına inci ve mercan saçar.

Dallarından birisi¸ kulaklardan meydana çıkıp neyi işitse (Bu gün hükümdarlık kimindir?)’in seslenişi-çağrısıdır¸ diye o yüceltme¸ o ikram nefesini anıp cânın gönül kulağına canânın nidasını müjdeler.

Dallarından birisi¸ burundan ortaya çıkıp o en kutsî ilim-irfanın feyizli rüzgârının coşkusuyla mırıldanıp her yel Yusuf’tur diye Ken’an diyarının ayrılık Yakup’una Yusuf’un arzuhalini verir.

Dallarından birisi¸ ağızdan dile gelip her ne söylerse sevgiliyi söyler¸ her ne dilerse sevdiğini diler¸ her ne inlerse sevdiğini inler (yani söyler.)

Dallarından birisi¸ iki eliyle bir el olup o gerçek-doğru- ele uzanıp (Allah’ın eli¸ onların ellerinin üzerindedir) gizinin¸ kendi hakikatiyle (aslıyla) kavuşmada o yemine¸ o sözleşmeye can verip korkusuzca¸ kendinden emin olarak¸ bilerek iman eder.

O Tanrı’nın ağaçları ve O’nun hidayet ettiklerinin kökleri ise ayaklara inip onu¸ Allah yolundan ve Hz. Muhammed (s.a.v)’nın şeriata uygun dairesinden başka bir yola salmaz. Sürekli sevgiliye kavuşma ümidiyle onun “Sevgilinin” bulunduğu yerin eşiğinde dolaşır durur.

Ey ben gibi bir garîb-i bî-dâd
Vey her demi bir gam ile nâ-şâd

Feryâdıma dâd kıldı nâmen
Her yâdıma yâd kıldı nâmen

Men hastayı eyledi tedâvî
Her matlabını kılup telâfî

Düşmüşdü reh-i intizâra dîde
Dökmüşdü güherin pâzâra dîde

Göz yaşımı silmeye bir yâr
Yokdu ki ola benimle hem-zâr

Ya tuta elimden ola gam-hâr
Ya yâremi sarup ede tîmâr

Men zâr u garîbin o yâr-ı gârı
Gâh leyl bakup gâh nehârı

Mest gözleriyle kılup nazara
Men hasta siyâh rûz- gâra

Okşardı derdi ki ey garîbim
Gam çekme menem senin habîbin
Hâlini kimseye etme ifşâ
Derdine devâ menem ser-â-pâ

Zârın da benimçün olsun ey zâr
Varın da benimçün olsun ey zâr

Sabreyleyü cevrime üns tut gıl
Gayrîleri gayri gel unut gıl

Pervâne misâli nârıma yakup bâl
Kendini unudup hayrete dal

Lâl eyle dilin koy özge yâdın
Ben isem eğer senin murâdın

Yok var ise benden özge bir yâr
Yâd eyleme beni özge kıl zâr

Maksûd ben isem seninçün ammâ
Bir olısarız suret u mânâ

Yek-cân u yek-dil yek-dem yek-baş
Yek-ten ü yek-gam yek-fem yek-aş

Fark olmaya sûret ü sîret ü hâlet
Aşıklığına budur delâlet

Sayfayı Paylaş