MEKTUBAT-I HULUSİ DARENDEVİ

Somuncu Baba

– 19. Mektup

ir gün ki ceddim şeyh Hamîd’in
İçinde geldi hoş yâda Şâmil

Gelmişdi şehre o zerdî çehre
Küsmüşdü dehre dünyâda Şâmil

Yârâna sordum hâlini anın
Bildimki lâyık imdâda Şâmil

Dolmuş ser-â-pâ derd ü gamiyle
Ol tab’-ı pâki dil- sâde Şâmil

Ey Hamza cânım rûh-ı revânım
Kalb-i lisânım mânâda Şâmil

Hâlin ayâna sırrın beyâna
Hoş tercümânım feryâda Şâmil

Derd ü meşakkat başından aşmış
Gam keştîsidir deryâda Şâmil

Veyâ garîb-i bî-keslik ile
Kays-ı belâ-keş sahrâda Şâmil

Hayretle kalmış bil el uzatmış
Yârâna karşı mey-zâde Şâmil

Fakr ü fenâsı bir hadde ermiş
Bir dost bir post bir bâde Şâmil

Vücûdu hasta gönlü şikeste
Bin dâme beste dil-dâde Şâmil

Bâb-ı tevekkül sabr u tahammül
Uymuş bu âlî mu’tâda Şâmil

Kaddini bükmüş dehr inkılâbı
Bir pîre dönmüş nev-zâde Şâmil

Görsen ne derde üftâde Şâmil
Bilsen ne gamda âzâde Şâmil

Yukarıda hülâsa edilen hallerini gönülde gizli olan bir dil ile söyledim. Yıllarca dergâhın eşiğine yüz süren o ârif kişinin irfanıyla hakikatlere vakıf olan¸ tabiatın bu görüşü anlamakta şüpheye yer bırakmazsa da yine açıklamayı müşavere sonrasında münasip görülmesi neticesinde beyan ediyorum (ki) aziz ömrünü yine çok kıymetli yârına (dostuna) feda eden kâmil insan Şamil¸ canını kurtardı demektir. Çünkü belâ tufanından kurtuluşun Hz. Nuh'un gemisine binmekte olduğunu¸ o gemiye girmiş olmakta olduğunu anlamış ve o kurtuluş gemisinde kendini korumuş ve orada hayat bulmuştu.
O yaratılışta temiz hasletli¸ güzel hayalin içinde kanaatkârlık şöyledir; tokgözlülüğü yaşamış¸ aza kanaati özümsemiş. Zayıf¸ kuvvetsiz bir bedeni bir an bile gurbetin sıkıntılarına¸ üzüntülerine dayanamaz durumda iken yine (de) işe güce sarılması¸ bu yolda girişimde bulunmasıyla herkese yâr olup yük olmama emelindedir. Kimseye yük olmadan yaşamak ister.
Bir sadık dost (yâr) bulup gurbete (kazanç için çıkılan sefere) gitmek maksadıyla şehre gelmişti. Perişan durumu bütün dostlarının ve sevenlerinin gönlünü sızlattı. Hâlinden pek çok etkilenmişlerdir¸ yürekleri yanmıştır.
Ancak rahat ederse evinde¸ rahat olup iki günlük geçici olan dünyanın bu şekilde geçmesine yardım etmek hepimiz hakkında Allah’ın rızasını kazandıracak bir iş olduğunu beyan ederek son veriyorum (mektubuma) kardaşlarım.

Sayfayı Paylaş