ELLİİKİNCİ MEKTUP

Somuncu Baba

Hulûl eden îyd-i udhuyye-i celîlinizi tebrîk ve tes'îd ile gönlünce bir vazîfe addettiğim mukaddes ellerinizden öperim. Firâkınızla diğer-gûn olan ahvâlimden haberdâr etmek için arzederim ki¸ yedi aya bâliğ olan müfârakatınızın sînede nice yara açmış ve o yaralara devâ yine hayâlinizin olmuş olduğunda:

Fazilet-meâb Efendim!


Hulûl eden îyd-i udhuyye-i celîlinizi tebrîk ve tes'îd ile gönlünce bir vazîfe addettiğim mukaddes ellerinizden öperim. Firâkınızla diğer-gûn olan ahvâlimden haberdâr etmek için arzederim ki¸ yedi aya bâliğ olan müfârakatınızın sînede nice yara açmış ve o yaralara devâ yine hayâlinizin olmuş olduğunda:


Sîne hâhem şerha şerha ez firâk


Tâ be-gûyem şerh-i derd-i iştiyâk 1


beyt-i şerîfinin meâli olan gönlünün hâl-i iştiyâkını yine size tevcîhen irâe eylerim.


Subh u şâm hayâlimden ferâmuş olmayan hâliniz gözde tecessüm edip göz¸ tecessüm eden hayâlinizle hayrette; gönül o hayâlin zevkiyle kendini vuslatta kıyâs ile eğlenir.


Ey gizlice gönlümün enîsi olan hocam.


Gâh hîn-i mufârakatımda görüşmeden geldiğime peşîmân ve gâh bî-yâver olan tâliime nazarla giryân ve gâh şevk-ı hâlinizi cân-ı hazînime yar-i gâr add ederek şâd u handân olurum. Bir lutuf-nâmenizle mahzûn gönlümü ele alıp memnûniyyet tarîkını iltizâmını beklerken göz gözlemekten bîzâr olup¸ nâ-ümîd bir hâl¸ gözün ve dilin tercümânı olan kalemin zuhûra getirdiği bir sened-i muhabbet olan şu mektûbu¸ taraf-ı âlîlerine yedi aylık bir hicrâna mukâbil olarak gönderiyorum.


(el-murâseletu nısfu'l-muvâsele)2 sırrınca bir vuslat-ı hayalîyi temsîle kâfi görüp lutfunuzun minnetdâr ve hubbunuzun bî-karâr olan gönlüme hüsn-i teveccühât-ı ebedînizi ümîdle hakk-ı âcizânemde hayır dualarınızı bekler ve tekrâr ellerinizden öperim efendim.


 


* Bu mektubu İhramcızâde İsmail Hakkı Efendi'ye yazmışlardır.


1 “Sana olan iştiyâkımın derdini şerh edebilmem için ayrılıktan parça parça olmuş bir gönül istiyorum.” Bu beyit Mevlana'nın Mesnevî'sinin ilk onsekiz beyiti arasında yer almaktadır.


2 Mektuplaşmak kavuşmanın yarısıdır..


Güncelleme: Yard. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN

Sayfayı Paylaş