TÜRKİYE SELÇUKLULARI

+++sivas.244 Dergi (004)-42

Önce Ortadoğu’da egemenlik kurdular, sonra Anadolu’ya yöneldiler. Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’nun kapılarını Türklere açtılar. Bir yanda köklü bir imparatorluk olan Bizanslılarla mücadele ettiler, sonra bölgeyi yangın yerine çeviren Moğolların istilalarına maruz kaldılar. Kısa sürede Avrupa’nın da dikkatini çektiler, saldıkları korku ve “Tanrı’dan tamamıyla yüz çevirmiş lanetli bir” kavim olup, “doğudaki Hıristiyan topraklarını istila ederek kılıçla, çapulla ve ateşle soylarını” kuruttukları gerekçesiyle kendilerine karşı Haçlı seferleri düzenlendi. Onların Dönemi’ne kadar Anadolu’yu Romalıların ülkesi anlamına gelen Romania ismiyle anan Batılı kaynaklar, onlarla birlikte bu coğrafyayı Turkia adıyla anmaya başladılar. Onların aklında, bu coğrafyayı Türkleştirmek ve İslâmlaştırmak vardı. Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinde en büyük paya, en belirleyici role sahiptiler.

Peki, Anadolu Türklerinin tarihinde bunca etkili bir yere sahip olmalarına rağmen neden unutuldular?

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu döneme kadar Türklerin Anadolu Yarımadası’ndaki siyasal liderliğini yapan bir devlet, hem de büyük bir devlet hakkında neden yeterli bilgiye sahip değiliz? Türkiye’nin temellerini atan ve Osmanlı’nın sosyal, siyasal ve kültürel arka planını oluşturan Selçuklular gerçekte kimdir?

Her anlamda Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı bir dönemin hükümranları olan Selçuklular, tarihin hangi sahnesinde kalmıştır? En az Osmanlılar kadar bu coğrafyada yaşayan Türklerin atası olup, Türklerin İslâmlaşma sürecini yönettiklerinden dolayı özellikle Müslüman Türk kimliğinin başlangıç noktasında yer alan Selçuklular hakkında neden yeterli bilgi ve bilince sahip değiliz? Osmanlılardan önce Aral Gölü kıyılarından çıkıp da kısa süre içerisinde bütün Ortadoğu’yu egemenlikleri altına almayı başaran Selçuklular kimdir? Nereden gelmiş, hangi coğrafyada hâkim olmuş, nasıl başarılı olmuşlardır? Müslüman oluşları, devletleri, siyasal kavrayışları, din anlayışları ve Osmanlı hoşgörüsüne de kaynaklık edecek olan idari hoşgörüleri…

Osmanlı siyasal iktidarında da güçlü ve merkezî bir konumu bulunan vezirlik kurumunun Selçuklu’daki temelleri nasıl atıldı? Selçukluların Anadolu’daki fetih faaliyetlerine Bizanslıların tepkisi neydi? Tarih sahnesine çıktıkları dönemde bölgenin siyasi haritası nasıldı? İslâmiyet’in özellikle Türkler arasında yayılma sürecinde başat bir rol üstlenen Selçukluların kısa sürede bütün Ortadoğu’ya yayılması İslâm dünyasında ilk etapta muayyen bir “istila” korkusu yaratmış mıydı? Osmanlılar döneminden bildiğimiz taht mücadeleleri, kardeş kavgaları, saray entrikaları ve iktidar hırsları Selçuklular döneminde nasıl kayıt altına alınmıştı?

Bu buna benzer birçok soruya cevap veren veher okurun anlayabileceği bir üslupla, soru-cevap şeklinde kaleme alınan ve alanında ilklerden olan bu eser, tarihe meraklı tüm okurlara Selçukluları anlatacak.

Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alican tarafından kaleme alınan Osmanlı’dan Önce Onlar Vardı/Türkiye Selçukluları, modern Türkiye tarihinin başlangıç noktası olan Türkiye Selçuklularını genel bir tarihsel çerçeve içerisinde ele alan bir çalışma olarak, gerek Osmanlı öncesi dönemin Müslüman Türk tarihi üzerindeki belirleyici etkisine, gerek Osmanlı mirasının geliştiği siyasal ve sosyokültürel ortama ışık düşürmek amacıyla Selçukluları günümüze taşıyacak.

Üç bölümden oluşan eserdeki konu başlıkları da şu şekilde:

  1. Bölüm

Siyasal Tarih

Türkiye Selçuklularının Kökeni ve Tarih Sahnesine Çıkışları, Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu, Türkiye Selçuklu Sultanları, Türkiye Selçuklularının Dış Politikası, Türkiye Selçukluları ve Haçlılar, Türkiye Selçukluları ve Moğollar, Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılışı Ve Siyasal Mirası

  1. Bölüm

Siyasal Yapı

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Yönetim Mekanizması

III. Bölüm

Sosyo-Ekonomi

Türkiye Selçuklularında Toplum ve Ekonomi

Timaş Yayınları

Tlf: 0212 511 24 24

Sayfayı Paylaş