TASAVVUF VE NAKŞBENDÎ MÜCEDDİDÎ HÂLİDÎ BÜYÜKLERİNİN MENKABELERİ

TASAVVUF VE NAKŞBENDÎ MÜCEDDİDÎ HÂLİDÎ BÜYÜKLERİNİN MENKABELERİ

Nasihat Yayınları tarafından yeni bir eser daha siz okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Esere kaynak teşkil eden defter, Sâdât-ı Kiram’dan Tokatlı Mustafa Haki Efendi Hazretleri’nin oğlu Mehmed Bahâeddin Efendi’nin Osmanlı Türkçesiyle yazdığı notlarından oluşmaktadır. Müellif tarafından bir kitap şeklinde hazırlanan defterin ilk sayfasında ad olarak “Tasavvuf ve Menâkıb-ı Kibar-ı Meşâyıh-ı Silsile-i Nakşbendiyye-i Müceddidiyye-i Hâlidiyye” başlığı konulmuştur.

Eser Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından Mehmet Bahâeddin Efendi’nin oğlu Nureddin Efendi’nin izniyle muhafaza edilip neşredilmek üzere fotoğrafları alınarak dijital ortama aktarılmıştır. Eserin yazım ve üslubunda müellifin yaşadığı dönemde kullanılan dilin özellikleri yansıtılmış olup Arapça ve Farsça terkipler çokça kullanılmıştır. Belki ilmî açıdan orijinal hâliyle günümüzde kullanılan Türkçe harflerine aktarmak daha doğru olurdu. Ancak muhatap olunan okuyucu kitlesi gözetilerek eserin sadeleştirilerek yayına hazırlanmasının daha yararlı olacağı düşünülmüştür.

Eserin elde müellif hattı olan iki nüshası bulunmaktadır. Birinci nüsha genel görünümü itibariyle müsvedde (ilk yazılan metin) şeklindedir. İkinci nüsha tashih edilerek yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasında 398 sayfadan oluşan (bazı sayfa tekrarları ve atlamalarıyla birlikte) ikinci nüshası esas alınmakla birlikte birinci nüshasıyla da karşılaştırmalar yapılmıştır.

Mümkün olduğunca müellifin anlatımına halel getirmeden sadeleştirme yapılmakla birlikte yeri geldikçe üslup açısından bazı küçük eklemelerle düzenlemelere gidilmiştir. Ancak genel olarak eserin teması muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Eserin orijinalinin bazı kısımlarında yer alan, yazarın haşiyeleri muhafaza edilip dipnot şeklinde sadeleştirilerek nakledilmiştir.

Eseri yayına hazırlayan Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek, ‘Müellif ve Eserine Dair’ başlıklı bölümde; “Bir eserin yazarı hakkında bilgi sahibi olmak anlama ve değerlendirme açılarından çok önemlidir. Yazarın hayatı, eserin yazıldığı anda ve öncesinde meydana gelen olayların bilinmesiyle birlikte okuyucunun açıklanan meseleleri daha iyi bir şekilde anlaması ve değerlendirmesi mümkündür. Bu sebeple yayına hazırladığımız elinizdeki eserin müellifi olan Mehmet Bahâeddin Efendi (1902-1964) ve hayatı hakkında elde edebildiğimiz bazı bilgileri burada paylaşmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Mehmet Bahâeddin Efendi’nin elinizdeki eserini hangi şartlar altında yazdığı ancak o zaman tespit edilebilir ve ona göre bir bakış sergilenebilir.” ifadelerinde bulunduktan sonra eserin daha iyi anlaşılması ve değerlendirmesi için müellifi Mehmed Bahâeddin Efendi’nin hayatını detaylı bir şekilde anlatmış.

Eser yumuşak karton kapaklıdır, son kısmında; Bahâeddin Efendi’nin kaydettiği Nakşbendiyye Silsilesi’nin tablosuna, Mehmed Bahaddin Efendi’nin Osman isimli bir dostuna yazdığı mektubuna, İhramcızâde Hazretleri’nin Bahâeddîn Efendi’ye yazdığı mektupların orijinallerine, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin yazdığı Mehmed Bahâeddin Efendi’nin kabir kitabesinin orijinaline, eserin el yazması bazı sayfaların orijinalleri ile Mehmet Bahâeddin Efendi’nin torunu Sacit Hocazade ve H. Hamidettin Efendi’nin birlikte oldukları fotoğraflara da yer verilerek eser zenginleştirilmiştir.

“Tasavvuf ve Menâkıb-ı Kibar-ı Meşâyıh-ı Silsile-i Nakşbendiyye-i Müceddidiyye-i Hâlidiyye”

Müellif: Mehmet Bahâeddin Efendi (Tokatlı Mustafa Hâki Efendi (k.s.)’nin oğlu)

Çeviren ve Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek

Nasihat Yayınları: 444 36 61

Sayfayı Paylaş