SEVMEK¸ DÜRÜST DAVRANMAKTIR

Somuncu Baba

Sevgi bir imtihandır. İnsan sevdiği kişiye¸ benimsediği fikirlere¸ inandığı değerlere bağlılığından¸ onlara olan muhabbetinden zaman zaman imtihana çekilir.

Sevgi bir imtihandır. İnsan sevdiği kişiye¸ benimsediği fikirlere¸ inandığı değerlere bağlılığından¸ onlara olan
muhabbetinden zaman zaman imtihana çekilir. Bu değerlere olan sevgimizin
varlığını ya dilimizle ya da davranışlarımızla ifade ederiz. Zamanımızda
birçoklarına karşı son derece mültefit davranır¸ onlara olan
sevgimizin derecesini son derece seçerek kullandığımız ifadelerle belirtmeye çalışırız.
Oysa sevginin esas barındığı yer gönüldür¸ kalbdir. İçimizde
oluşan bu sevginin derecesini ise her zaman kelimelerle ifade etmeyiz.
Hattâ bunu ifade etmeye bazen kelimeler bile yeterli olmaz.
Bir insana defalarca sevdiğimizi söyleyip de onun hoşlanmadığı
tavır ve davranışlar sergilemek; buna rağmen her karşılaştığımızda
da kelimelerle hatamızı örtmeye çalışmak doğru bir hareket
değildir. Bunun için hepimiz içi dışı bir olan dostlardan¸ özü sözüne
uygun ahbâblardan¸ sözüne sâdık kimselerden hoşlanır¸
ancak böyle sevgililerin dürüstlüğüne inanırız. Böylelerini över¸
böyle insanlardan olmayı arzularız. Esas sevgi de zaten böyledir. Gerçek
dostluklar da hep bu esaslara dayanır.
Aşağıdaki gazelde de ifade edildiği gibi nefsinin isteklerini bırakmadan¸
yârin arzularına uygun davranmadan gerçek safâya ulaşılmaz.
İnsan o habîbin sevgisine mazhar olunca da gerçek safânın¸
lutuf ve devânın ne olduğunu anlar.
Hulûsî Efendi beşinci beyitte zikr ettiği bir rivayete göre
gazelde söz konusu edilen sevgili Peygamber Efendimiz olabilir. Çünkü Allah’tan
başka esas sevilmesi gereken Peygamberimizdir. O¸ Habîbullâh’tır.
Nitekim Allahu Teâl⸠kendi rızâsını¸ sevgisini elde etmeyi Âl-i
İmrân Sûresi 31. ayette beyan buyrulduğu gibi peygamberine tâbi
olmaya bağlı kılmıştır.
Cenâb-ı Hak bizi kendi rızâsına uygun davranan¸ Habîb’ini
seven ve onun sünnetine uyup istikâmet üzere yaşayan ve
hülâsa sevdiklerine dürüst davrananlardan eylesin.
Gazelin Metni
1. Hevâsına soyun yârın hevâsıyla hevâlan gel
Safâ-yı nefsi koy yârın safâsıyla safâlan gelen
2. Ne lutf u ne atâdır gör ne zevk u ne safâdır gör
Ne derd ü devâdır gör devâsıyla devâlan gel
3. Aceb bir kârıdır derdi aceb bir varıdır derdi
Aceb esrârıdır derdi bu derdle âşinâlan gel
4. N’idersin gayrı sevdâyı n’idersin gayrı ehvâyı
N’idersin gayrı da’vâyı rızâsıyla rızâlan gel
5. Soyun âlâm-ı dehrîden halâs ol dâm-ı zehrîden
Libâs-ı “Fakru fahrî”den abâ giyip ridâlan
gel
6. Hulûsî hâs olup yâr ol hevâsına giriftâr
ol
Yok olup da sonra gel var ol ana varı fedâlan gel
Gazelin Açıklaması
1. İnsan birini sevdiği zaman onun arzu ve isteklerine uygun davranışlarda
bulunmalıdır. Bundan dolayı insan kendi nefsinin arzu ettiği¸ hoşlandığı
şeyleri bırakmalı ve sadece sevdiği ve değer verdiği kişilerin
hoşnut olduğu¸ safâlandığı şeylere ilgi duymalıdır.
2. Ey âşık¸ sevdiğinin devâsına ulaşırsan derdine
nasıl bir çare olduğunu o zaman görmüş olursun. Sevdiğin
kişi bu devayı sana bir lutuf ve bağış olarak ihsan edince o zaman
gerçek ikramın ne olduğunu da anlamış olursun.
3. Sevgili için yanıp tutuşmak¸ onun derdiyle dertlenmek insan
için çok cazip bir şeydir. O derdin var olmasında¸ o dertle
dertlenmekte çok acayip sırlar vardır. Bundan dolayı aşk derdini
iyice kavrayıp¸ o yola girmelidir.
4. İnsan sevdiğinin rızasına¸ hoşnutluğuna uygun davranışlarda
bulunursa¸ artık onun beğendiği¸ arzu ve istekler dışında; onun uğrunda
yaşadığı davalardan başka ne bir sevdaya düşer¸ ne
de hevâ ve hevesler peşinde koşar.
5. Peygamberimiz bir rivayette şöyle buyurmuştur: “ Fakirlik
benim övündüğüm bir durumdur.” Onun için sen
de ey okuyucu¸ yaşadığımız hayatın bitmek tükenmek bilmeyen elem
ve üzüntülerinden uzak dur. Böylece insanı manen zehirleyip öldüren
aşırı dünya sevgisinden kurtulmuş olursun. Bunu elde etmek
için de Peygamberimizin yukarıdaki sözünü iyice benimse
ve o sözü elbise gibi üzerinde taşı.
6. Ey Hulûsî! Tertemiz ve samîmî bir dost olmaya bak.
Bunun yanında sevdiğin kişinin arzu ve isteklerini yerine getirmekte
aşırı düşkünlük göster. Böylece onun yolunda
varlığı bile fedâ et ki gerçek varlıkta hakîkî varlığa
erebilesin.

Sayfayı Paylaş