HAMD OLSUN

Somuncu Baba

"Kalbimle dilimle¸ içimle dışımla¸ gizli
açık her halimle ben bunların hepsine
inanırım el-Hamdü li'llâh."

Hazret-i Peygamber'in sahâbesiyle birlikte bulunduğu bir sırada¸ Cebrail (a.s.) insan suretinde gelerek ona¸ "İslam nedir?"¸ "İman nedir?"¸ "İhsan nedir?" gibi sorular sorar. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a.)'ın rivayet ettiğine göre bu soruların cevaplarını Peygamberimiz teker teker vermiş¸ her defasında da Cebrail (a.s.)¸ "Doğru söyledin." diyerek cevapların doğruluğunu tasdik etmiştir. Bundan dolayı bu hadîse "Cibril hadîsi." denmiştir ki¸ verilen cevaplarda bugün imanın ve İslâm'ın şartları olarak saydığımız hususlar belirtilmiş olmaktadır.


Hadiste imanın şartları olarak belirtilen hususlar aynı zamanda "Âmentü…" duâsında da aynen yer almaktadır. Bundan dolayı daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza¸ "Âmentü"yü ezberletiriz. Böylece bir Müslümanın sağlam bir imana¸ sahîh bir itikâda sahip olması için erken yaşlardan itibâren temel kavramlar üzerinde titizlikle durulmaktadır.


Arapça olan bazı duâların manâlarını çocuklara daha kolay belletmek için¸ onların anlayacağı dilden ifadeler kullanılarak manzûm ve mensûr tercümeleri yapılmıştır. Hulûsî Efedi merhûmun burada Cenâb-ı Hakk'a hamd ederek başladığı manzûmesi de "Âmentü"nün manzûm tercümesinden ibârettir. Belki de Hulûsi Efendi¸ bu şiirde ezberlenmesi kolay olsun ve çocuklar tarafından kolay okunup anlaşılsın diye böyle bir üslup kullanmıştır.


Hamd etmek¸ bir işe hamdle başlamak¸ sağlığa¸ sıhhate¸ varlığa¸ yokluğa velhâsıl her hâlimize şükür diyebilmek¸ "Hamd olsun verdiği ni'metlere¸ sağlık ve âfiyete!" diye duâ edebilmek Müslüman için önemli bir prensiptir. Bu bakımdan şiirin ana temâsı iman ve hamddir.


"el-Hamdü li'llâh"¸ Kur'ân-ı Kerîm'in Besmele'den sonra ilk kelimesi olduğu için biz her duâya da bu güzel kelime ile başlarız. Kültürümüzde "Hamdele" diye ta'bîr ettiğimiz husus da¸ "el-Hamdü li'llâhi Rabbi'l-âlemîn" âyetinin kısaca ifadesidir. Bundan dolayı her duâya¸ her konuşmaya önce "Besmele"¸ sonra da "Hamdele" ile başlanması tavsiye olunmuştur. Bu şiirde de böyle davranılmıştır.


Şiirin dili oldukça sade ise de onu bir de düz yazıyla ifade etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. 


 


GAZELİN METNİ:


 


1.  Ben müslümanım el-Hamdü li'llâh


  Ehl-i îmânım el-Hamdü li'llâh


 


2.   Allâh birdir hakdır Nebîsi


  Yokdur gümânım el-Hamdü li'llâh


 


3.   Hakdır melekler hakdır kitâblar


Budur beyânım el-Hamdü li'llâh


 


4.   Kazâ vü kader hem hayr ile şer


Hakdan hümânım el-Hamdü li'llâh


 


5.   Var yevm-i âhir ba'se inanır


Kalb ü lisânım el-Hamdü li'llâh


 


6.   Kalben lisânen sırren ayânen


Budur imânım el-Hamdü li'llâh


 


7.   Hulûsî cânım mü'minim şânım


Vird-i zebânım el-Hamdü li'llâh


 


GAZELİN AÇIKLAMASI:


 


1.  Allah'a hamd olsun ki ben müslümanım ve iman sâhibiyim. Burada hem müslüman¸ hem de iman ehli olduğunun ifade edilmesinde bir incelik vardır diye düşünüyorum. Nitekim Hucurât Sûresi 14. âyette Mü'min ve Müslüman arasındaki farka temas edilmiştir. Beytin daha iyi anlaşılması için bu âyetin tefsîri okunmalıdır.


2.  Cenâb-ı Allah'ın bir olduğuna ve peygamberlerinin hak ve gerçek olduğuna imanım tamdır. El-Hamdü li'llâh bunda hiç şek ve şüphem yoktur.


3.  Ben şunu beyan ederim ki¸ sayısını ancak Allâh'ın bildiği melekler de¸ peygamberlerine indirdiği kitaplar da haktır.


4.  Kazâ ile kader¸ hayr ve şer hepsi Allah'tandır. Bunlara da imanım tamdır el-Hamdü li'llâh.


5. Âhiret günü vardır¸ kıyâmette bütün ruhlar diriltilecektir. Bunlara kalben inânır ve dil ile de tasdîk ederim.


6.  Kalbimle dilimle¸ içimle dışımla¸ gizli açık her halimle ben bunların hepsine inanırım el-Hamdü li'llâh.


7. Ben Hulûsî'yim ve benim mü'min diye şânım vardır. Dilimde devamlı  tekrar eylediğim zikrim ise "el-Hamdü li'llâh" demektir.

Sayfayı Paylaş