DUÂMIZ MÜSTECÂB OLSUN

Somuncu Baba

Duâ ve münâcât¸ mü'minin her zaman başvuracağı bir ameldir. Âciz ve her zaman günaha düşen kulun¸ Ganî ve Gaffâru'z-zünûb olan Rabbu'l-âlemîne sığınması için el açıp¸ boyun büküp yalvarmasıdır. İster her bakımdan sıkıntılı ve ister refah ve huzur içinde bulunduğumuz zamanlarda Rabbimize

Duâ ve münâcât¸ mü'minin her zaman başvuracağı bir ameldir. Âciz ve her zaman günaha düşen kulun¸ Ganî ve Gaffâru'z-zünûb olan Rabbu'l-âlemîne sığınması için el açıp¸ boyun büküp yalvarmasıdır. İster her bakımdan sıkıntılı ve ister refah ve huzur içinde bulunduğumuz zamanlarda Rabbimize yönelmemiz bizim için en çıkar yoldur. Çünkü evlâd u ıyâlimiz¸ mal ve mülkümüz¸ sağlık ve âfiyetimiz hep O'nun bize ihsânıdır. Bunların var olup çoğalması da¸ yok olup gitmesi de O'nun elindedir. Lütuf da kahır da O'ndandır. Verdiği nimetlere şükredersek lütfunun arttırılacağını da O bize müjdelemektedir. Bir imtihan olarak her şeyin elimizden gitmesi de mukadder olabilir. Çünkü veren de O¸ alan da O'dur.
Duâ sadece bir şeyin yok olmasından korktuğumuzda ya da bir günâha düştüğümüzde değil¸ varlıkta ve yoklukta¸ zenginlikte ve fakirlikte¸ sağlıkta ve hastalıkta¸ bir imkâna kavuştuğumuzda ve elimizdekiler uçup gittiğinde daima mürâcaat edeceğimiz bir yoldur. Duâ ettikten sonra kabûl edip etmemek O'na aittir. Ancak samimî ve içten duâ edersek icâbet edeceğini de va'd eden yine Rabbimiz Teâlâ Hazretleridir.
Cenâb-ı Hak kendisinin rızâsının Hazret-i Peygamber aleyhi's-selâma tâbi olmaktan geçtiğini de beyan etmektedir. Bundan dolayı duâlarımızda peygamberimizi de anmamız gerekmektedir. Hulûsî Efendi'nin buradaki gazelinde¸ Allah'a duâ ederken “Habîbin hakkı için duâmı kabûl et” demesi bundan dolayıdır. Diğer taraftan gönül aynasının her türlü dünyevî kirlerden arındırılıp tertemiz olmasını da zikretmektedir. Çünkü duânın kabûl edilmesi için hâlısâne¸ samîmî ve içten olması icap eder. Diğer taraftan son beyitte Hulûsî Efendi¸ fakîr ve muhtâc bir kul olarak ihsân ve inâyetini dilemek maksadıyla huzûr-ı ilâhîye geldiğini ifade ediyor. Çünkü yaratan¸ nimetleriyle besleyip büyüten¸ ihsân ve inâyetleriyle refah ve huzur içinde yaşatan O'dur. Bu dünyadan göçtüğümüz zaman da kabrimizin Cennet bahçesi olmasını; âhiret hayatında da cennetiyle¸ cemâliyle bizi rızıklandırmasını da taleb ederek duâsını bitirmektedir.
Cenâb-ı Hak¸ bize de samîmî ve içtenlikle yapılan ve yüce katında duâları müstecâb olanların duâlarına “âmîn” demeyi nasîb eylesin.

GAZELİN AÇIKLAMASI:

 1. Yüzümü tutmuşum yâ Rab bana eyle inâyâtı

Habîbin nûru hakkıçün kabûl et bu münâcâtı

 1. Göremez çeşm-i nâ-bînâm o sevgili dil-ârâsın

N'olur yâ Rabbi ref' eyle aradaki hicâbâtı

 1. Bu dil dil-dârını görsün açılsın dîde-i cânım

Cemâlinin şuâından unutsun gayrı hâlâtı

 1. Visâl-i ıydine nâil kılup bu cânımı dostun

Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayâlâtı

 1. Musaffâ hamr-ı vahdetten içirüp rûhumu kandır

Hayât-ı câvidân bulup bile âlî kemâlâtı

 1. Gönül âyînesinden sil bu mâ-sivâ gubârını

Cemâline olup mir'ât bula tâ izz ü gâyâtı

 1. Hulûsî kapına geldi diler ihsânını yâ Rab

Fakîr ü sâil ü muhtâc umar Senden mihâdâtı

GAZELİN AÇIKLAMASI:

 1. Yâ Rab! Yüzümü sana çevirdim¸ Sana yöneldim; huzûrundayım! Sana hâlimi arz ediyorum. Habîbin olan Hazret-i Muhammed (s.a.v)'in yüzü suyu hürmetine benim bu yakarışımı kabul et de bana inâyetini¸ yardımını ihsân eyle.
 1. Eğer Sen aradaki perdeleri kaldırmazsan görme engelli gözlerim¸ kalplere ferahlık veren¸ gönüller açan sevgiliyi göremezler. Bunun için Yâ Rabbi! Cemâlini görmeye mâni olan bütün perdeleri kaldır.
 1. Gönül gözüm açılsın da gönle ferahlık veren sevgiliyi görsün. Sevgiliden gelen nurlarla dolsun¸ onun dışındaki her türlü ilgi ve alâkayı kesip sadece onunla olsun.
 1. Benim bu gönlümü¸ Sana kavuşmanın bayramına nail eyleyerek¸ Senin sevginden başka olan her türlü ilgileri¸ sevgileri giderip¸ gönlümü tertemiz eyle. Sen benim cânımsın.
 1. Her türlü şirk duygusundan uzak olan vahdet şarabını içir de¸ rûhumu kandır. Böylece gönlüm insana hayat veren bu şuurla¸ her türlü yüce kemâlâtı bilip¸ manevî olgunluklara erişsin.
 1. Yâ Rabbi! Gönül aynamdaki Senin sevgi ve muhabbetinden başka sevgileri¸ görmeye mâni olan toz-toprağı yok et ki sadece Senin cemâlinin tecellî ettiği mekân olsun. Böylece gönlüm her türlü izzet ve şerefe ersin¸ umduğu bütün arzularına ulaşsın.
 1. Yâ Rabbi! Hulûsî¸ fakîr bir kul¸ zavallı bir dilenci ve Sana her an muhtâc bir kişi olarak¸ Senden bu dünyadan göçünce en güzel istirâhat mekânı olan cennetleri nasîb etmeni niyaz eder.

* Prof. Dr.

Sayfayı Paylaş