DUÂLARIMIZ EKSİLMESİN

Somuncu Baba

Geçen ayki 93. sayımızda Hulûsî Efendi’nin duâ edip yalvardığı bir gazelini konu edinmiştik. Bu arada duâlarımızın Allah katında kabûl edilmesini ve¸ müstecâb olmasını da temennî ederek¸ söz konusu gazeldeki gayet içli yakarışı¸ gönülden gelen yalvarışı kısaca izah etmeye çalışmıştık. Bu sayıda ele aldığımız manzûme de aynı samîmî duygularla ve ihlâsla yapılmış bir duâ mâhiyetindedir.

Geçen ayki 93. sayımızda Hulûsî Efendi’nin duâ edip yalvardığı bir gazelini konu edinmiştik. Bu arada duâlarımızın Allah katında kabûl edilmesini ve¸ müstecâb olmasını da temennî ederek¸ söz konusu gazeldeki gayet içli yakarışı¸ gönülden gelen yalvarışı kısaca izah etmeye çalışmıştık. Bu sayıda ele aldığımız manzûme de aynı samîmî duygularla ve ihlâsla yapılmış bir duâ mâhiyetindedir.

Üç ayları idrâk ettiğimiz bu günlerde biz de böyle hâlisâne duâlarımızı eksik etmeyelim. Rabbimizin afv ve mağfiretine sığınalım. Cenâb-ı Hakk¸ Recep ve Şâbân ayını bize mübârek kılsın ve bizi sağlık ve âfiyet içinde Ramazan ayına ulaştırsın.

GAZELİN METNİ:

1. Kara yüzümle geldim kapına eyle atâ Yâ Rab
Dileğim isteğim Senden hemân ancak rızâ Yâ Rab
2. Sana döndür başımı gayrılardan yüz çevirtdirip
Yolunda ola (benim) cân u başım hep fedâ Yâ Rab
3. Bu ömrüm varını râh-ı rızânda ettirip yağma
Vücûdum olmaya nâ-hak yere bâd-ı hevâ Yâ Rab
4. Bekâyı Hazretinde bula devletler ola bâkî
Oluben mahv-ı mutlak hem fenâ-ender-fenâ Yâ Rab
5. Utandırma yarın dergâhına vardıkda aczimle
Edeyim nusretinle kıldığım ahde vefâ Yâ Rab
6. Bu gönlün cümle maksûd u murâdı hem penâhısın
Anınçün yüz dutup dergâha kıldım ilticâ Yâ Rab
7. Senin emrine mahkûm cümlesidir taht-ı hükmünde
Kamu mahlûk-ı âlem ins ü cân arz u semâ Yâ Rab
8. Buyurmuşsun ki yansa aşk ile (kim) bulup devlet
Olur âşıklarıma vasl-ı dîdârım salâ Yâ Rab
9. Bu âciz kulunu kâfile-i aşktan cüdâ kılma
Bakıp noksânıma rahmınla et afv u atâ Yâ Rab
10. Habîbin hürmetine eyle mağfûr cümle ihvânı
Katında eyle makbûl derdlerine kıl devâ Yâ Rab
11. Ayırma bizi yârın sohbet-i vasl-ı likâsından
Enîsimiz ola tâ kim Muhammed Mustafâ Yâ Rab
12. Bu tende cân u varım Hazret-i Hakkî vü ihvânım

İki cihânda kılma beni anlardan cüdâ Yâ Rab
13. Alıp himmet bulup feyz-i nazar anın kemâlinden
Anınla eyle (Sen) sırr-ı hafîne âşinâ Yâ Rab
14. Beni derdi ile anın dem-â-dem derd-mend eyle
Meşâmmıma getirsin bûyunu bâd-ı sabâ Yâ Rab
15. Dilimi gayrılarla gâfil etme zikr ü fikrinden
Senin fikrinle bulsun cân u gönlüm müntehâ Yâ Rab
16. Değiştirme bu eşkâl ile haşr et yevm-i mahşer
de Beni rüsvâ-yı âlem eyleme rûz-ı cezâ Yâ Rab
17. Hulûsî rû-siyâhın eyleyip matlûbunu is’âf
Visâlin îdine erdir ana göster likâ Yâ Rab

GAZELİN AÇIKLAMASI:

1. Ey Rabbim! Dileğim¸ tek isteğim sadece Senin rızâna ulaşmaktır. Huzûruna bu kara yüzümle geldimse de¸ Senden bağışlamanı istiyorum. Bağışla beni Allah’ım!
2. Ey Rabbim! Rızâna uymayan her işten ve her yoldan başımı çevirip¸ yalnız Sana dönmeyi nasib eyle. Senin yolunda canım da başım da fedâ olsun Allah’ım.
3. Ey Rabbim! Ömrümün bütün varlığını Senin râzı olduğun yollarda sarf eylemeyi bana ihsân eyle. Benim vücûdum Sana uymayan işlerle uğraşıp boş yere¸ rüzgar gibi yok olup gitmesin Allah’ım!
4. Ey Rabbim! Herkes gerçek mutluluğu sana yönelerek bulup bakâ âlemine ulaşsın ve hânî¸ sonlu ve geçici olan bu âlem içinde her şeyin mutlaka yok olup gideceğini bilsinler Allah’ım!
5. Ey Rabbim! Ben âciz bir kulum. Yarın kıyâmette Senin huzûruna vardığım zaman utandırma beni. Senin yardımınla¸ Sana verdiğim sözlere sâdık kalayım Allah’ım.
6. Ey Rabbim! Gönlümün yegâne sığınağı¸ maksadı ve muradı Sensin. Bundan dolayı Senin yüce dergâhına yönelerek ilticâ ediyorum Allah’ım!
7. Ey Rabbim! Bu dünyadaki yer¸ gök¸ insan ve cinler¸ yaratılmış olan bütün varlıklar Senin hükmün altındadır¸ hepsi Senin hükmüne boyun eğerler.
8. Ey Rabbim! “Benim aşkımla yanıp tutuşur ise¸ işte o âşıklara cemâlime kavuşmak için çağrı yapılır.” diye buyurmuşsun.
9. Bunun için bu âciz kulunu da bu aşk kervânından ayırma Allah’ım! Noksanlarıma rağmen rahmet ve merhametinle beni de affedip¸ bağışlayıver Allah’ım!
10. Ey Rabbim! Sevgili Habîb’in Muhammed Mustafâ (s.a.v) hürmetine cümle ihvânı afv ve mağfiret ederek yüce katında onları makbûl eyleyip; bütün dertlerine devâlar ihsân ediver!
11. Ey Rabbim! En sevgili kuluna kavuşup¸ sohbetinden ayırma bizi. Muhammed Mustafâ’yı (s.a.v) bize dost ve yoldaş eyle Allah’ım!
12. Bu dünyada çok sevdiğim İsmâil Hakkı Toprak ve ihvânımı¸ iki cihanda da benden ayırma Allah’ım!
13. Onun (İsmail Hakkı Efendi) nazarından ve kemâlinden feyz alıp Senin gizli sırlarına beni âşinâ eyle Allah’ım!
14. Beni daima onun derdiyle dertli eyle. Sabâ rüzgârı da burnuma daima onun kokusunu getirsin.
15. Ey Rabbim! Bir ân bile olsun Senin zikrinden ve fikrinden gönlümü ırak eyleme. Ey Allah’ım! Bu cân u gönlüm Senin fikrinle son bulsun.
16. Ey Allah’ım! Mahşer günü beni bu hâl ile dirilt¸ kıyâmette beni herkesin huzûrunda rezil ve rüsvâ eyleme.
17. Kara yüzlü Hulûsî kulun¸ Senden arzusunu¸ dileğini yerine getirmeni istiyor ki¸ o da şudur: “Sana kavuştuğum zamanki bayramda bana cemâlini gösteriver Allah’ım”.

Sayfayı Paylaş