DOST BAHÇESİNİN BÜLBÜLÜ OLMAK

Somuncu Baba

“Gönül vuslata ersin; cân¸ cânâna kavuşsun.
Her istediğin olsun. Dikenler bile gül
bahçesinin gülleri olsun.”

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Dîvân'ında vurgulanan önemli konulardan birisi; gaflet uykusundan uyanmaya yapılan davettir. Kişinin “Kardeşinden¸ annesinden¸ babasından¸ eşinden ve çocuklarından”[1] kaçacağı o gün gelip çatmadan¸ ölmeden önce ölmeye dâir yapılan davet. “Vardan¸ ârdan ve ağyârdan” vazgeçmeye davet…


Dost bağının bülbülü olmaya yapılan davet:


1. Ey dil yürü zâr eyle kim zârın nice bir zâr ola


  Aç gözünü dîdârı gör bu uykudan bîdâr ola


Ey gönül¸ kalk da ağlayıp inle¸ hem de nasıl bir ağlama… Aç gözünü de sevgilinin yüzünü gör. Gözlerin uyansın artık bu uykudan.


Ey gönül¸ Mahbûb-ı hakîkîye ulaşmak istiyorsan öncelikle göz pınarların çağlamalı. Öyle bir akmalı ki gözyaşların¸ temizlenmeli gözlerin her türlü kirden ve pastan. Uyanmalısın artık gaflet uykusundan.


2. Ölmeden öndin bul memât hayy ol içip âb-ı hayât


  Hem ol ki mahv-ı mahz-ı zât cân vâkıf-ı esrâr ola


Ölmeden önce öl¸ sonsuzluk suyunu tadarak diril. Yüce Yaratıcının katındaki gerçek varlığa er de sırlardan haberdâr ol.


Gerçek ve ebedî hayata erenler ölmeden önce ölebilenlerdir. “Mûtû kable en temûtû”[2] şeklinde ifade edilen bu sırra ulaşmak ise varlığın hakîkatini keşfetmekle elde edilebilir.


3. Dil vuslata nâil olup cânâna cân vâsıl olup


  Her matlabın hâsıl olup hârın gül-i gül-zâr ola


Gönül vuslata ersin; cân¸ cânâna kavuşsun. Her istediğin olsun. Dikenler bile gül bahçesinin gülleri olsun.


Âşık sevgilisine kavuşmaktan gayrı ne ister? “Lütfun da hoş¸ kahrın da hoş” sırrına erişmektir vuslat. Gül de diken de¸ bülbül de gülşen de birdir artık âşığın gözünde. Matlûba erilmiş¸ hasret bitmiştir.


4.  At varlığı varı n'iden ko ârını ârı n'iden


Bul yârı ağyârı n'iden her dem enîsin yâr ola


Maddî varlığı bir kenara at¸ neyine yarayacak bu? Yaptıklarından dolayı insanlar karşısında utanmayı bırak¸ utanıp da ne olacak? Sevgiliyi bul¸ başkasını ne yapacaksın? Her dem sana dost olacak bir sevgili…


“…Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar…”[3] buyrulmakta onurlu insanlardan bahsedilirken Kur'ân'da. Aldırmamak kimseye ve utanmamak haklı iken ve Hak yolda yaptıklarından. Yeter ki yârimiz Allah ola¸ yeter ki yardımcımız Kâdir-i Mutlak ola.


5. Âşıksan özle yârını terk edip âr u varını


  Sa'y eyle bul dil-dârını kim manzarın dîdâr ola


Gerçekten âşık isen özlemelisin sevgiliyi ve terk etmelisin utanmayı ve de benliği. Çalış ve gönlünü alan o sevgiliyi bul. Baktığın her yerde onun güzel yüzünü gör.


Cemâlullâh'a ulaşmak istiyorsa insan¸ her an O'nun aşkı ile yanıp tutuşmalı. Bulmak istiyorsa insan¸ aramalı.


6. Ey cân u dil dîdâra bak hem hâl ü hem ruhsâra bak


  Ko gayrıyı bu kâra bak kârın meğer bir kâr ola


Ey cân ve ey gönül¸ sevgilinin güzel yüzüne bak. Yüzündeki bene ve o güzel yanağa bak. Her şeyi bırak da bununla ilgilen¸ gerçekten bir şey yapmak istiyorsan eğer…


Sevginin çeşitli alâmetleri vardır. Bunlardan birisi de sevdiğine durmaksızın bakmak¸ bir an olsun gözlerini ondan ayırmamaktır. Feyz almak¸ gönlü nûrla doldurmak için… Kalpten kalbe yol bulabilmek için…


7. Er sâfiyâne bul safâ senden kamu olsun nümâ


  Âyîne-i dildeki tâ görünen ol dîdâr ola


Saflığa ve temizliğe eriş¸ herkes ve her şey sende görünsün. Gönül aynan o kadar temiz olsun ki¸ bakıldığında sevgili görünsün orada. 


Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm'de “Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki¸ nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş¸ onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.”[4] buyurmaktadır. Kurtuluşa ermek¸ dâreyn saadetine ulaşmak için nefis tezkiyesinde bulunmak. Onu kirlerden¸ günahlardan ve isyanlardan temizlemek… Gönül sarayına Mahbûb-ı hakîkinin teşrifi için hâneyi mamur kılmak.


  8. Sa'y et de ol ehl-i ferâğ arada kalmaya nizâ'


  Bu sözleri et istima' hep gizliler ihbâr ola


Çalış ve gönül rahatlığına kavuş¸ kavga gürültü kalmasın. Kulağını aç da bu sözleri dinle¸ gizli bir şey kalmasın.


Çekişmelerden¸ kavgalardan uzak gönül huzuru içerisinde ömür sürmek isteyen kişi¸ nasihatlere kulak vermeli¸ onlara uymalıdır. Varlığın şifresini çözmek¸ hakikatin gizli dünyasına dalmak¸ güzel sözlere uymakla gerçekleşecektir.


9. Bul Hakk'a varmağa delîl görmez gözün olmuş alîl


  Zikr et ki Hakk'ı cân u dil gencîne-i esrâr ola


Kör olmuş¸ görmeyen bir gözün varsa eğer¸ seni Hakk'a ulaştıracak bir kılavuz bulmalısın. Cân ve gönlünün sırlar hazinesi olmasını istiyorsan eğer¸ Hakk'ı zikretmelisin.


Öyle bir zikrediş ki kalbin itminâna kavuşacağı bir zikir. Öyle bir hatırlayış ki kalben ve bedenen¸ vücudun her zerresiyle O'nu anmak¸ O'na kul olduğunu bir kez daha hatırlamak.


10. Geldin bu ile sen garîb ol bâğ-ı dosta andelîb 


Bu derdine bul bir tabîb zahm-ı dilin tîmâr ola


Bu diyâra bir garip olarak geldin sen; o hâlde dost bağının bülbülü ol sen. Gönül yaranın iyileşmesini istiyorsan eğer¸ bu derdine derman olacak bir tabip bulmalısın.


Sevgilinin bağında bülbül olup ötmeli insan. Güzelliğini haykırmalı¸ sonsuzluğunu. Kudretini ve “Şâfî” oluşunu Yüce Yaratıcının.


Sen Allah'sın¸ ben abdim. Sen Hâlık'sın¸ ben mahlûk. Sen Kâdir'sin¸ ben âciz. Sen Şâfî'sin¸ ben şifâ bekleyen…


11. Nâdânla olma yek-nefes bul ehl-i Hakk'ı işte bes


Bî-keslere ol dâd-res dâd-resin Gaffâr ola


Kendini bilmezlerle arkadaşlık etme. Hak dostlarını bul¸ bu sana yeter. Kimsesizlerin yardımcısı ol ki Gaffâr olan Allah da sana yardım etsin.


Efendiler Efendisi buyuruyor: “Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın¸ Allah da ihtiyacını karşılar. Müslüman'dan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslüman'ın ayıbını örtenin¸ Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.”[5]


12. Bil “alleme'l-esmâ”[6] nedir esmâ vü müsemmâ nedir


Hem tâc-ı “kerremnâ”[7]  nedir anı giyen muhtâr ola


Yüce Allah'ın Hz. Âdem (a.s.)'e isimleri öğretmesinin anlamı nedir¸ isim ve müsemmâ nedir¸ bil bunları. Cenâb-ı Hakk'ın insanoğlunu şan ve şeref sahibi kılarak taçlandırması ne anlama gelir? İnsanların diğer tüm varlıklar arasındaki bu seçkin konumunun manası nedir¸ öğren bunları.


13. Hasretle eyledim melâl gör hâlim ey sâhib-kemâl


Hulûsî'ye göster cemâl şevk ile bî-karâr ola


Ey kemâl sahibi olan Rabbim¸ hasret ve gurbetler içerisinde hüzünle doluyum¸ gör hâlimi. Hulûsi kuluna Cemâlini göster de sevinç ve neşeden ne yaptığını bilemez hâle gelsin.


Âşık¸ Maşûkuna kavuşsun. Hasret bitsin¸ vuslat olsun…


 


 


[1] 80/Abese¸ 34-36.[2] “Ölmeden önce ölünüz.” Aclûnî¸ Keşfü'l-Haf⸠II/291 (Hadis nr.: 2669).[3] 5/Mâide¸ 54.[4] 91/Şemş 7-9.[5] Buhârî¸ Sahîhu'l-Buhârî¸ Mezâlim 3.[6] “Allah Âdem'e bütün isimleri öğretti…” 2/Bakara¸ 31.[7] “Biz¸ hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık…” 17/İsr⸠70.

Sayfayı Paylaş