DEM BU DEMDİR

Somuncu Baba

"Ömür¸ insanoğlunun sahip olduğu en önemli
sermayesi¸ en kıymetli hazinesidir. O halde
fırsat eldeyken; yani henüz yaşıyorken eldeki
bu hazine yerli yerince kullanılmalıdır."

Vakit kavramı Cenâb-ı Hakkın Kur'ân-ı Kerim'de üzerine yemin ettiği (Ve'l-asr¸ ve'd-duh⸠ve'l-leyl) ve bu hâliyle değerli kıldığı önemli mefhumlardan birisidir. Vakit Allah'ın bir lütfudur. Manevî rütbeler¸ yüce makamlar vakitle elde edilir. Bu itibarla mutasavvıflar için de vakit ayrı bir kıymeti haizdir. "İbnü'l-vakt/vaktin oğlu" tabiri tasavvufta¸ geçmiş ve gelecek endişesinden kurtulmuş sûfî için kullanılır. İbnü'l-vakt olan kişi teslimiyet ve tevekkül içerisindedir. "Lütfun da hoş¸ kahrın da hoş" diyen kişidir ibnü'l-vakt. Gam-ı ferdâyı bilmez¸ hâli değerlendirir o. Her anı şuurlu yaşar¸ ne yapacağını ve ne yapmayacağını bilir. Her şeyden öte müsamahakârdır ibnü'l-vakt.


Bu anlamda Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi (k.s)'ye ait aşağıda vereceğimiz manzûme¸ yaşanılan anın en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmekte¸ "Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem" nakaratıyla bu husus üzerinde ısrarla durmakta¸ dikkatleri bu yöne çekmek istemektedir:


 


1. Ömrünün ser-mâyesin verme yele


  Geçdi fırsat bir dahi girmez ele


  Ey gönül gel Hakk'ı zikr et aşk ile


  Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem


Ömür¸ insanoğlunun sahip olduğu en önemli sermayesi¸ en kıymetli hazinesidir. O halde fırsat eldeyken; yani henüz yaşıyorken eldeki bu hazine yerli yerince kullanılmalıdır. Gönüller Cenâb-ı Hakk'ın zikri ile meşgul olmalı¸ kalpler O'nun aşkı ile yanıp tutuşmalıdır. Tüm bunlar için en uygun vakit ise şu andır¸ yaşanılan şu zaman dilimidir. 


 


2. Bu dem ile devr eder devr-i zamân


  Bu dem ile zikr eder hep ins ü cân


  Bu dem ile diyegör sen el-emân


  Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem


Zamanın akıp gitmesiyle devirler değişmekte¸ tarih farklı dönemlere tanıklık etmektedir. Bir saat sonrası¸ şu anda gelecek kabul edilmekte¸ ancak an gelip de yaşanıldığında geçmiş namına hesaba yazılmaktadır. İnsanların ve cinlerin Yüce Yaratıcıyı tesbihleri¸ zaman denilen bu mefhum içerisinde gerçekleşmektedir. Akıllara durgunluk veren bu harikulade sistem karşısında söylenecek tek söz vardır; o da "el-emân"dır. "Allah'a sığındım." demek¸ O'ndan emniyet dilemektir.  


 


Kâinâtın Aslı Esası


3. Kâinâtın mâyesidir hep bu dem


  İns ü cinnin gâyesidir hep bu dem


  Âşıkın ser-mâyesidir hep bu dem


  Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem


İnsanoğlu için en önemli zaman dilimi¸ içinde yaşanılan şu andır. Kâinâtın aslı esası da şu andır. Geçmişe takılıp kalmadan¸ gelecek endişesinden uzak yaşamak¸ yeryüzüne kulluk etmek üzere gönderilen insan ve cinlerin ortak hedefi olmalıdır. Hak âşığının yegâne sermayesi içinde bulunduğu anı¸ Yüce Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde yaşamaktır.


 


4. Evveli âhir olupdur hep bu dem


  Bâtını zâhir olupdur hep bu dem


  Gâibi hâzır olupdur hep bu dem


  Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem


Bir zaman dilimini yaşamak¸ o anın başında bulunmak¸ aslında söz konusu zamanın sonunda olmaktır¸ o zamanı sonlandırmaktır. Bir dakika sonrası şu an bizler için gizli ve bilinmez iken¸ o dakika yaşandıktan sonra her yönüyle açığa çıkmaktadır. Görünmeyenler¸ görünmekte¸ gizli hiçbir şey kalmamaktadır. Tüm bunlar işte şu anda¸ şu vakitte gerçekleşmektedir.


 


5. Gülleri handân edendir hep bu dem


  Bülbülü nâlân edendir hep bu dem


  Âşıkı hayrân edendir hep bu dem


  Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem


Yaşanılan şu andır ki gülleri güldürmekte¸ bülbülleri inletmektedir. Âşığı tüm bunlar karşısında şaşkına çeviren işte bu andır¸ bu zamandır.


 


6. Devlet-i dünyâ vü mâ-fîhâ bu dem


  İzzet-i dünyâ vü mâ-fîhâ bu dem


  Lezzet-i dünyâ vü mâ-fîhâ bu dem


  Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem


Dünya ve içindekilerin mutluluğu şu anda gizlidir. Dünya ve içinde yaşayanlara şeref ve izzet kazandıran bu andır. Dünya ve onda bulunanlara lezzetler sunan yine içinde yaşadığımız bu vakittir.


 


7. Bu dem ile dol Hulûsî dem olup


  Bu demi âdemde bul âdem olup


  Nefha-i Hakk'dır ana mahrem olup


  Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem


Ey Hulûsi yaşadığın zamanın gereklerini yerine getir. O an¸ Yüce Yaratıcı neyi yapmanı istiyorsa¸ o şeyi en güzel hâliyle yapmaktır sana yakışan. Zamanın gerçek anlamda hakkını veren insanları bul; kâmil insanlardan ol. Cenâb-ı Hakk'ın insana üflediği ruhun sırrına mahrem ol. Vakit bu vakittir¸ zaman bu zaman¸ an yaşanılan bu andır.

Sayfayı Paylaş