Divan-ı Hulûsi
Sayfa:7

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1.    Pür-safâdır gönlümüz yârın hevâsıyla gezer Âşinâdır ol ki yârın âşinâsıyla gezer 2.    Gerçi kim aşkı anın yağmaya verdi varımız… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1.    Yüzün âyîne-i âlem-nümâ şems-i münevverdir Sözün gencîne-i esrâr-ı âyât-ı musahhardır 2.    Nikâb-ı hüsnü açsan kim anı görse sücûd etmez… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ Dil-ber lebi… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ Dil-ber lebi… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Beni ey servi mecnûn eyleyen vechin hayâlidir Yazılmaz söz ile denmez bu ne aşkın melâlidir Girer meydân-ı aşka her taraf… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Yüzün âyîne-i âlemdir andan Hakk hüveydâdır Kamusu mahv-ı Zât’ın cüz’ ü küll hep sende peydâdır 2. Senin hüsnüne hayrân… Devamını oku

KIRK DOKUZUNCU HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey Cemâat-i Müşlimîn! İslâm dini insanların muaşeretlerine, yani birbirleriyle görüşüp konuşmalarına, medenî ve içtimaî bir halde yaşamalarına büyük bir ehemmiyet… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Beni ta’n etme ey dil yâr ile yârânlığım vardır Ser-i kûyunda anın bir gece mihmânlığım vardır   Muhâl sevdâya düşdüm… Devamını oku

YETMİŞ BİRİNCİ HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Bu hutbemiz meâl-i hadîs-i şerîf olmak üzere ahlâkî umdeleri ihtiva etmektedir. “Her nerede olursan ol, Allah’tan sakın…. Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

230-divan

Gözüm gün yüz ile rûşen özüm hicre leb-â-lebdir Elimde bâde-i gül-gûn dilimde zikr-i gabgabdır Beni vaslıyla yek-dem kıldı yârim bilmedim… Devamını oku