Divan-ı Hulûsi
Sayfa:6

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Zülfün gün yüzüne çekmiş Yârın meğerki gamı var Âşıkın kanını dökmüş Bildim ki bir mâtemi var Güle benzer yanağının Müle… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Gizli pâzâr içre bu pâzâr-ı aşkı kurdu yâr Girdiler pâzârına her âşinâ bîgâne var Cân verip ümmîd-i vasl ile rızâya… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

N’ideydim âlemi âlemde hayrânın olaydım yâr N’ideydim âdemi âdemde kurbânın olaydım yâr N’ideydim hûr u gılmânı n’ideydim bâğ-ı Rıdvânı N’ideydim… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Arz-ı hâlimdir sana bu ey vefâlı kâmkâr Bakmayıp noksânıma eyle kabûl ey nâmdâr Derd-i aşkın bende-i bî-çâreye yâr olalı Aklımı… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Bu cân u dil ezelden meftûnun oldu dilber Aklını aldı zülfün mecnûnun oldu dilber 2. Her nigâhınla câna bin… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Dilberle dem berâber derd ü elem berâber Cân ten o dilber oldu bilmem ki nem berâber Mevlâ da yâr-ı Mecnûn… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Eytdim ki nigâhın nereye câna mı dilber Eytdi nazarım cânın ile kalb-i sanevber Eytdim ne için gayrıya meyl-i nazarın yok… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Kalk bak ki bî-çâre aceb seyrân olur vakt-i seher Her nesneye bin lutf-ı Rabb ihsân olur vakt-i seher 2.  … Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher vakt-i seher Mahbûb-ı aşkı yâda gel vakt-i seher vakt-i seher 2. Uykudan… Devamını oku