Divan-ı Hulûsi
Sayfa:4

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… Yâ Rabb ne olur derd-i dili yâra ulaşdır Bu bülbül-i nâlânı o… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… Gönül sevdâ-yı yârda her zamân bir kâra koymazlar Metâ-ı sûdu yok bîgâneyi… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Muhabbet âşıkın cân nakdidir cânâna lâyıksa Visâlin arz eder ma'şûku âşık câna lâyıksa Muhabbet âşıkın cân nakdidir cânâna lâyıksa Visâlin… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Sana matlûb sensin ey dil gayrı bir söz arama Sendedir ol görecek yüz taşradan yüz arama   Kendi mir'âtına nazar… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Dürr-i şehvâr-ı risâletdir Muhammed Mustafâ Tâc-ı Levlâk-i hilâfetdir Muhammed Mustafâ   Perdedâr-ı harem-i hâsıdurur Cebrâil Mazhar-ı nûr-ı nübüvvetdir Muhammed Mustafâ… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Ko dâr-ı fenâyı bunda râh-ı mülk-i bekâyı tut O mülke varmağa dâmen-i ehl-i Hudâ'yı tut Ko dâr-ı fenâyı bunda râh-ı… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Dil-berle dem berâber derd ü elem berâber Cân ten o dil-ber oldu bilmem ki nem berâber Dil-berle dem berâber derd… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Meyl eyledi dil sert gibi dil-dâra efendim Derdimi ne hâcet sana izhâra efendim Her neye nazar kılsa bu dîdem sana… Devamını oku

DİVÂN-I HULÛSİ-Î DÂRENDEVÎ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Her demde sürülmez bu devrân-ı Rasûlu'llâh Her demde kurulmaz bu dîvân-ı Rasûlu'llâh Her dîdeye yüz… Devamını oku

DİVÂN-I HULÛSİ-Î DÂRENDEVÎ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Gönülden başka bir sevdâ çıkarsa Mekân-ı maksad-ı aksâ gönüldür Anı bir kimse taş urup yıkarsa… Devamını oku