DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Ko dâr-ı fenâyı bunda râh-ı mülk-i bekâyı tut
O mülke varmağa dâmen-i ehl-i Hudâ'yı tut

Ko dâr-ı fenâyı bunda râh-ı mülk-i bekâyı tut
O mülke varmağa dâmen-i ehl-i Hudâ'yı tut


Elinde var iken fırsatı ganîmet bil
Hebâ olmadan ömr tarîk-i Mustafâ'yı tut


Makbûl-i dergâh-ı Hakk olmağa istersen rızâ
Bir mürşid-i kâmilin elindeki asâyı tut


Var ehl-i Hakk'a hizmet et bî-taleb ü bî-garaz
"Seyyidü'l-kavmi hâdimuhum" emr-i Habîb-i Kibriyâ'yı tut


"Elest" hitâbındaki "belâ"yı lâya sa'y etme
Ol hükmü unutma olan ahd ü vefâyı tut


Tevekkül-i tâm ol ihlâs ile teslîm olup yâra
Şükr-i bî-nihâye kıl Hakk'a hamd ü senâyı tut


Hulûsî işit amel eyle bu güft-i azîzânı
Ger tâlib-i Hakk isen bu pend-i bî-bahâyı tut

Sayfayı Paylaş