ABDURRAHMÂN B. AVF

Adı: Abdü'l-Ka'be veya Abdü Amr iken Hz. Peygamber¸ Abdurrahman koydu.
Künyesi : Ebu Muhammed
Doğum yılı : M. 581
Doğum yeri : Mekke
Baba adı : Avf b. Abdiavf
Anne adı : Şifa bint Avf b. Abdulharis

Adı: Abdü'l-Ka'be veya Abdü Amr iken Hz. Peygamber¸ Abdurrahman  koydu.


Künyesi : Ebu Muhammed


Doğum yılı : M. 581


Doğum yeri : Mekke


Baba adı : Avf b. Abdiavf


Anne adı : Şifa bint Avf b. Abdulharis


Eş(ler)i : Çoğu cahiliye döneminde¸ bir kısmını da Müslüman olduktan sonra olmak üzere birçok evlilik yapmış¸ zaman içinde bazılarını boşamış ve her hanımından çocuk sahibi olmuştur. Eşlerinin isimleri şöyledir: Tumâdır¸ Ümmü Gülsüm bint Utbe¸ Ümmü Gülsüm bint Ukbe¸ Bintu Şeybe b. Rabîa¸ Sehle bint Asım¸ Bahriye bint Hânî¸ Sehle bint Süheyl¸ Bintu Ebi'l-Hayş Esma bint Selâme¸ Ümmü Hureyş Mecd bint Yezîd¸ Gızâl bint Kisr⸠Zeyneb bint es-Sabbâh¸ Bâdiye bint Gaylân¸ Ümmü Hakîm bint Kârız¸ Bint Enes b. Râfi'¸ Sümeyye bint Behz. Vefat ettiğinde 4 eşi vardı. 


Oğulları : Ebu Seleme¸ Muhammed¸ Salim¸ İbrahim¸ Humeyd¸ İsmail¸ Salim¸ Urve¸ Ebu Bekir¸ Abdullah¸ Kasım¸ Mus'ab¸ Sehl¸ Süheyl¸ Osman¸ Ma'n¸ Zeyd¸ Abdurrahman¸ Yahya¸ Bilal¸ Ömer.


Kızları : Ümmü'l-Kasım¸ Cüveyriye¸ Hamîde¸ Emetürrahman¸ Emetürrahman (suğrâ)¸ Âmine¸ Meryem.


Kabilesi : Kureyş


İslâm'a girişi  : İslâm'ın ilk günlerinde¸ ilk sekiz Müslümandan biri idi.


Sohbet süresi : 23 yıl


Rivayeti  : 65


Yaşadığı yer : Mekke¸ Habeşistan¸ Medine


Mesleği : Ticaret¸ ziraat¸ askerlik


Hicreti : Habeşistan¸ Medine


Savaşları : Hz. Peygamber ile bütün savaşlara katıldı.


Görevleri : H. 6. sene yapılan Dümetülcendel savaşında seriye komutanı¸ Hz. Ebu Bekir ve Ömer zamanında müsteşarlık¸ Hz. Ömer ve Osman dönemlerinde hac emirliği¸ beytulmal muhafızlığı¸ 3. halifeyi seçecek şuranın başkanlığı 


Fiziki yapı  : Güzel yüzlü¸ ince derili¸ uzun boylu¸ kırmızıya çalar beyaz tenli¸ iri gözlü¸ uzun kirpikli ve uzun saçlıydı. Yaşlanınca saçları beyazlamıştı. Uhud'da aldığı birçok yara sebebiyle topal olmuştu.


Mizacı : Cahiliye döneminde bile içki içmezdi¸ güzel ahlak sahibiydi. Nafile namaz ve oruç gibi ibadetlere düşkündü. Servetinin¸ kendisini arkadaşlarından alıkoymasından endişe duyardı. 


Ayrıcalığı : Cennetle müjdelenen on kişi (Aşere-i mübeşşere)den yedincisiydi. Ashabın en zenginlerinden biriydi ve 500 deve yüklü Şam'dan gelen bütün kervanını Allah yolunda Medine'deki yoksullara dağıtılmak üzere bağışlamıştı. Tebük seferinde¸ namaz vaktinin girmesi üzerine¸ namazı o kıldırmış¸ geç gelen Hz. Peygamber de ona uymuştu.


Ömrü : 75 yaşında vefat etti.  Cenaze namazını Hz. Osman kıldırdı.


Ölüm yılı  : H. 32


Ölüm yeri  : Medine-Bakî' Mezarlığı (Siirt-Pervari-Balcılar Köyü'ndeki makam olmalıdır)


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında : Hadiste; “Ebu Bekir¸ Ömer¸ Osman¸ Ali¸ Talha¸ Zübeyr¸ Abdurrahman b. Avf¸ Sa'd b. Ebî Vakkaş Sa'd b. Zeyd ve Ebu Ubeyde b. el-Cerrah cennettedirler”; “Abdurrahman b. Avf¸ gökte de¸ yerde de kendisine güvenilen (emîn) bir kimsedir” buyrulmaktadır.


Hadisleri  : “Bir kadın¸ beş vakit namazını kılar¸ Ramazan orucunu tutar¸ namusunu korur ve kocasına itaat ederse¸ ona: ‘Cennete dilediğin kapısından gir!'denir.


Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ben Rahman'ım¸ rahmi yarattım ve ona adımdan ad verdim. Kim sıla-i rahmi (akrabalar arası ilişkileri) sürdürürse¸ ben de onunla ilişkimi sürdürürüm¸ kim onu koparırsa¸ ben de onunla aramdaki bağı koparırım.”


Sözleri  : Tavaf ederken “Allah'ım! Nefsimin cimriliğinden beni koru!” diye dua ederdi.


Sayfayı Paylaş