EŞ-ŞEHİT

Somuncu Baba

Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan ve O'nun bir vasfı olan eş-Şehîd; "kendisinden hiçbir şey saklanamayan¸ gizli kalmayan ve unutmayan" demektir.

Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan ve O'nun bir vasfı olan eş-Şehîd; "kendisinden hiçbir şey saklanamayan¸ gizli kalmayan ve unutmayan" demektir.1 Kur'ân-ı Kerîm'de birçok defa geçen: "Allah her şeye şâhiddir."2 âyetinde Allah'ın bu eş-Şehîd ismi zikredilir. "eş-Şehîd" kelimesi Arapçada¸ hem fâil/özne ve hem de mef'ûl/tümleç olarak kullanılır. Lügatte; "hazır oldu¸ huzurda bulundu¸ müşâhede etti¸ şehâdette bulundu" gibi anlamlara gelir.3 O halde eş-Şehîd¸ her şeyi bilen el-Alîm mânâsına da kullanılır. Çünkü Allah olgular ve duyu-ötesi âlemi bütün yönleriyle bilen¸ kuşatandır. Burada el-gayb¸ gizli olan¸ eş-şehade(t) ise¸ açıkça görülen demektir. Demek ki Allah gizli olanı da aşikâr olanı da görür ve bilir. O'na hiçbir şey gizli değildir. Allah her şeyi müşâhede eder. O'nun ilim sıfatı mutlak olarak göz önüne alındığı zaman Allah Alîm'dir/her şeyi bilendir. Duyu-ötesi alana¸ yani bâtınî/gizli işlere izâfe edildiği zaman Allah Habîr'dir/gizli açık her şeyden haberi olandır. Olgular dünyasında olup bitenlere izâfe edildiği zaman Allah eş-Şehîd'dir. Bundan dolayı insanların dünyada yaptıklarına kıyamet günü şehâdet edecektir.4
İlâhî şâhitliğin¸ ilâhî huzûrun insan üzerinde doğuracağı etki gerçekten bambaşkadır. İnsânî anlamda bir huzur¸ Yüce Allah hakkında doğru olmayacağından şöyle izahlar yapılmıştır: Şehîd¸ yaratıkların ancak şuhûd¸ yani¸ huzûr ile bilebilecekleri şeye muttalî olandır. Gerçi O¸ mekânî yakınlıkla nitelendirilmez. Maksat¸ mahlûkatında olup biten şeylerin uzakta olan kimse gibi kendisine gizli kalmayacağıdır. Bu sebeple Allah¸ ezelden beri her şeyi bilir. Küçük-büyük her şeye muttalîdir.5 Allah'ın bilmesi¸ insanın bilmesiyle asla mukâyese edilemez. Çünkü insan¸ ancak¸ beş duyu vasıtasıyla kavradığı şeyleri ya da yanında olup-bitenleri bilebilir ve ancak onlara şâhitlik edebilir. Kur'ân'da geçtiğine göre¸ Allah kendinden başka ilah olmadığına tanıklık ettiği gibi¸ buna melekler ve ilim sahibi insanlar da tanıklık ederler.6
Kur'ân-ı Kerîm'de eş-Şehîd ismi 20 yerde Allah'ı vasfeder. Bu âyetlerden bazı örnekler şöyledir:7
"De ki: Ey Ehl-i Kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın âyetlerini inkar edersiniz?" 8
"..Aralarında bulunduğum müddetçe onlar hakkında şâhiddim¸ beni aralarından aldığında onları Sen gözlüyordun. Sen her şeye şâhidsin."9
"Şâhid olarak hangi şey daha büyüktür¸ de. Allah benimle sizin aranızda şâhiddir."10
"Allah¸ onların yaptıklarına şâhittir."11
"Kıyâmet günü Allah kesin hüküm verecektir. Şüphesiz Allah her şeye şâhittir."12
"Rabbin sana yeterli değil midir? Şüphesiz O¸ her şeye şâhittir."13
"Ne işte bulunsan¸ Kur'ân'dan ne okusan ve siz ne iş yapsanız mutlaka Biz¸ içine daldığınız an¸ üzerinizde Şâhidiz. Ne yerde¸ ne gökte zerre ağırlığınca bir şey¸ Rabbinden kaçmaz."14
Yüce Allah'ın eş-Şehîd ism-i şerîfi hayatımızda nasıl bir anlam alanına sahip olmalıdır?
Allah'ın Eş-şehîd İsm-i Şerîfi¸ Ahlâkî Hayatımıza Nasıl Yansıtılmalıdır?
Yüce Allah bütün mekân ve zamanlarda hâzır ve nâzır olandır. O'nun için zaman ve mekân söz konusu değildir. Bu durum bizim için yegâne özgüven kaynağıdır. eş-Şehîd ism-i şerîfini ruhunun tâ derinliklerinde duyan mü'min bir insan¸ Allah şuurunu diri tuttuğu ve uyanık kaldığı sürece ister acılarla ve isterse rahat bir yaşam haliyle sınansın¸ daima O'nunla birlikte olduğunu hisseder. Bu duygu onu yalnızlık ve dışlanmışlık hissinden uzak kılar. Hiç şüphesiz bu durum insana¸ mânevî ve moral anlamda güç ve güven verir. Artık onun için "gökten belâ kar gibi yağsa¸ adına aşk" denir. O¸ "acıları bal eylemesini" bilir. "Allah'la birlikte" olan bir kimse¸ bir taraftan yaşadığı acıların üstesinden gelmek ve yardım almak için "Sen bunlara tanıksın Ya Rabbi!" diye duâ ederken¸ diğer yandan¸ "Allah'ım! Rahat ve iyi giden hayatıma şâhitsin¸ ne olur bu hali ihtiyaç sahibi kardeşlerime de yaşat!" demek suretiyle diğergamlık ahlâkı gösterir.
Öte yandan Allah'ın her şeye şâhit olduğuna inanan bir kimse¸ ister gizli ve isterse açık olsun¸ O'na isyan türü olan günahların her türlüsünden uzak yaşar. Mânevî bir kontrol altında bulunduğunu¸ yapıp-ettiği her şeyden hesâba çekileceğine inanan bir Müslüman¸ asla ahlâk ve hukuk dışı işlere tevessül etmez. Çünkü Rabbi O'nun her halini gözetlemektedir.
Bir nevi Yüce Rabbimizin eş-Şehîd ismiyle donanan bir insan¸ tam bir insân-ı kâmil örneği sergiler. Zaten İslâm'ın hedeflediği ve eğiterek yetiştirmek istediği örnek insan modeli bu değil midir? Kaldı ki bütün bir ümmet insanlık üzerine "şâhidler" kılınmıştır.15 Bu âyette geçen "şühedâ" kavramının karşılığı¸ bütün bir dünyanın problemlerini çözen adamlar anlamına gelir. Mahkemede davalı ile davacı arasında sorunu çözen kimse aslında şâhiddir. O halde bilgi düzeyi yüksek Müslümanlar da bu dünyanın şâhidleri olup bu nedenle içinde yaşadıkları çağın problemlerine bîgâne kalamaz ya da¸ "Bu problemleri biz îcâd etmedik." diyemez. Eğer Müslümanlar olarak İslâm'ın evrensel olduğunu iddia ediyorsak¸ Pekin'de¸ Waşington'da¸ Paris'te¸ Kualalumpur'da¸ Moskova'da¸ Srilanka'da vb. dünyanın neresinde olursa olsun global düzeyde ister adı küresel ısınma¸ ister adı etnik veya mezhepsel çatışma¸ isterse adı yoksulluk olsun bütün problemler konusunda çözüm önerilerinde bulunmamız gerekir. Dinin bizâtihî kendisi sorun çözmez. Sorunları¸ bu dini iyi anlayan ve çağın koşullarına göre yorumlayan insanlar çözer. Dolayısıyla Müslümanın böyle bir şâhidliği de vardır. Eğer biz bu şâhidliği iyi ve kâmil düzeyde yerine getirirsek¸ ben inanıyorum ki¸ İslâm bütün bir dünyada evrensel ve aktüel bir boyut kazanacaktır. Topyekûn bir İslâm âlemi olarak böyle bir şâhidliğe¸ huzurda bulunmaya hazır mıyız? Önemli olan bu soruya kapsamlı cevap verebilmektir.
Şehitler¸ Hakk'ın Şâhitleridir.
Ayrıca dinimizde Allah yolunda ölen kimselere de şehit ismi verilir. Şehîdin eyleminin adına¸ şehâdet denilir. eş-Şehîd ismi Allah için kemâlat; mü'min için izâfiyet ifâde eder. Mü'min Allah yolunda en sevdiği canını fedâ ederken -min tarfi'llâh- bu şâhitliğine bütün duygu ve duyularıyla vâkıf olduğu için şehitlik sıfatını elde eder. Bundan dolayı¸ şehitler ruhlarını/canlarını Allah'a teslim ederken yanlarında meleklerin hazır bulunmasından dolayı¸ kendilerine "hazır bulunulan kimse" de denmiştir.16 "Rabbimiz Allah'tır." deyip sonra da doğrulukta devam edenlere melekler¸ ölümleri anında¸ onları üzerine inerek şöyle müjde verirler: "…Korkmayınız¸ üzülmeyiniz¸ size va'dedilen cennetle sevinin¸ biz dünya hayatında da¸ âhirette de size dostuz.. Bağışlayan ve acıyan Allah katında bir ziyâfet olarak canlarınızın çektiği¸ umduğunuz şeyler burada vardır ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır."17 Böylece melekler onların şehitliği anında yanlarında hâzır bulundukları için aynı zamanda onların cennetlik olduklarına da şâhitlik etmiş olurlar. Bu sebeple:"Allah yolunda şehit düşenlere¸ işte¸ onlara nûr ve ecir vardır."18 Şehitler¸ Allah'ın kendilerine hazırlamış olduğu sayısız nimetlere de tanıklık ederler. Bunun için¸ "Allah yolunda öldürülenlere ölüler denmez."19
Şehitler "Şevâhidü'l-Hak"tır. Onlar¸ büyük fedakârlıkta bulunmak suretiyle Var Eden'in varlığına şehâdet etmiş olurlar.
Ne mutlu Yüce Allah'ın eş-Şehîd ism-i şerîfini davranışlarıyla ve hayatlarıyla anlamlandıranlara!


Dipnot


1- İbn Kesîr¸ Tefsîr¸ (tahk. M. Ali es-Sâbûnî)¸ Beyrut¸ 1981¸ III¸ 461.
2- 58/Mücâdele¸ 6.
3- Râgıb el-İsfehânî¸ el-Müfredât¸ İstanbul¸ 1986¸ s. 392.
4- Gazâlî¸ el-Maksadü'l-Esn⸠Mısır¸ ts.¸ s. 91.
5- Suad Yıldırım¸ Kur'an'da Ulûhiyyet¸ İstanbul¸ 1987¸ s. 154.
6- Bkz. 3/Âl-i İmrân¸ 18.
7- Bkz. M. Fuâd Abdülbâki¸ Mu'cemu'l-Mufehres li-Elfâzı'l-Kur'ani'l-Kerîm¸ Kahire¸ 1988¸ s. 494.
8- 3/Âl-i İmrân¸ 98.
9- 5/Mâide¸ 117.
10- 6/En'âm¸ 19.
11- 10/Yûnuş 46.
12- 17/Hacc¸ 22.
13- 41/Fussilet¸ 53.
14- 10/Yûnuş 61.
15- Bkz. 2/Bakara¸143.
16- el-İsfehânî¸ el-Müfredât¸ s. 394.
17- 41/Fussilet¸ 30¸ 31¸ 32.
18- 57/Hadîd¸ 19.
19- 2/Bakara¸ 154.

Sayfayı Paylaş