ŞEYH HAMİD-İ VELİ MİNBERİNDEN HUTBELER

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Otuzikinci Hutbe

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

“(Oradan kurtulan İbrahim) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolgösterecek. Rabbim! bana salihlerden olacak bir evlâd ver¸ dedi.” (Sâffât¸ 99¸100.)

Muhterem Cemâat-i Müslimîn!
Bu hutbemiz hayırlı evlâd yetiştirmek hakkındadır. Müslümanlık tabîî bir dindir¸ bütün ahkâmı tâbîata uygundur. Her hükmü insanlığın tekâmülüne ve bakâsına hâdimdir. Bunun içindir ki; Müslümanlık¸ insanları evlenmeye ve çocuk yetiştirmeye teşvîk eder. Müslümanlık nazarında çocuklar dünyânın en güzel¸ en hayırlı metâıdır. Evin bereketidir. Cennet kokularından bir koku ve Allah (c.c)’ın bir hediyesidir. Allah (c.c)’ın ihsân eylediği bu hediyeye karşı şükretmek¸ ana ile babaya düşen bir vazîfedir¸ bir borçtur.
Her baba ve ana bundan mes’ûldür. Bu mes’ûliyyetten kurtulabilmek için¸ Allah (c.c)’ın ihsân eylediği bu hediyeyi tertemiz muhâfaza etmek¸ arızâsız büyütmek¸ bunlara dinini¸ dünyâsını öğretmek¸ Allah’ını¸ kitâbını belletmek¸ dünyâ ve âhirette mes’ûl olacak bir şekilde hazırlamak lâzımdır. Çocukların terbiyesini ihmâl eden onlara bakmayan babalar ve analar¸ hem Allah yanında¸ hem cem’iyyet nazarında suçludur.
Çocukların¸ cem’iyyete faydalı veyahut zararlı bir uzuv olarak yetişmelerinde başlıca âmil ana ile babadır. Çünkü çocuk¸ içtimâî¸ sıhhî¸ ahlâkî birçok hastalıkları ana ile babadan tevârüs eder.
Bir çocuğun âilesine¸ ulusuna hayırlı ve hayırsız bir uzuv olması her şeyden evvel aldığı terbiyeye bağlıdır. Bunun içindir ki¸ Peygamberimiz Efendimiz: “Çocuklarınıza ikrâm ediniz¸ iyi bakınız¸ terbiyelerine çok dikkat ediniz¸ onları güzel terbiye ediniz¸ onlara muhtâc oldukları şeyleri öğretiniz; yüzücülük¸ atıcılık gibi hayâti idmanları belletiniz¸ onları helâl rızk ile besleyiniz.” buyurmuştur.
Ey Cemâat-i Müslimîn! Doğduğu günden i’tibâren çocuklarınızın sıhhatinden¸ gıdâsından¸ yiyip içtikleri şeylerden mes’ûlsünüz. Altı¸ yedi yaşlarından sonra bu mes’ûliyyet daha ziyâdedir. Çünkü çocuğun asıl istikbâli bundan sonra hazırlanacaktır. Bu devirde çocuğun ahlâkî terbiyesi üzerinde ana ile babanın çok büyük rolü vardır. Şunu hatırdan çıkarmayınız ki¸ evlâdlarınızın beşeriyyete hayırlı bir uzuv¸ veyahut muzır bir mikrop olarak yetişmesinden¸ hem Allah yanında¸ hem beşeriyyet nazarında mes’ûlsünüz. Tahsîl ve terbiyesine dikkat ve ihtimâm olunan bir evlâd¸ hem âilesinin şerefini yükseltir¸ hem de ulusunun kuvvetini artırır. Terbiyesi noksân olan bir evlâd¸ hem kendi nâmını kirletir¸ hem âilesinin yüzünü karartır¸ hem de beşeriyyetin başına bir belâ kesilir.
Azîz Müslüman Kardeşlerim! Çocuklarımıza güzel bir İslâm terbiyesi vermekle onların istikbâlini¸ istikbâldeki saâdetlerini hazırlamış ve ulusumuzun kuvvetine yardım etmiş olmakla beraber¸ âhiretimiz için de büyük bir hazırlık yapıyoruz demektir. Dünyâda iken çocuklarımızı güzel bir şekilde terbiye etmek¸ onlara Müslümanlığını belletmek¸ dünyâsı için lâzım olanları öğretmek¸ kendi âhiretimizi ma’mûr etmek demektir. Bakınız Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz ne buyuruyor: “Hangi bir ana evinde oturur ve çocuklarının terbiyesi ile uğraşırsa o ana cennette benimle beraberdir.” Ne mutlu böyle analara!
Yine bir hadîs-i şerîfte¸ meâlen Efendimiz şöyle buyuruyor: “Dünyâda hayırlı evlâd yetiştirmiş olanların¸ yüzünden cennette yüksek derece ve mertebelere erişeceklerdir. Onların duâları ile analar¸ babalar cennette büyük mertebeler bulacaktır.” Dünyâda iken hayırlı bir evlâd yetiştiren adamın öldükten sonra hayır ve sevâb defteri kapanmaz. Kendisi kabirde yatarken de evlâdından dolayı Allah (c.c)’ın lütuflarını¸ Allah’ın ni’metlerini görmüş olur. İşte hayırlı evlâd yetiştirmek bu derece mühimdir.
Muhterem Kardeşlerim! Şunu da insanî ve ictimâî bir borç bilerek arz etmek isterim. Türkiye’mizde şu son senelerde yapılan istatistiklere göre trafik kazası seneden seneye artmakta¸ bu kazanın kurbanı olarak ölenlerin sayısı senede en az bin¸ bin beş yüze bâliğ olduğu görülmekte ve ağır sûrette yaralananların sayısının ise yedi bini bulmaktadır. Bu kazaların ekserisinin dikkatsizlik netîcesi vukû’ bulduğu anlaşılmış olduğundan bu husûsta çok dikkat etmek ve yollardan gelip geçerken vâsıtaların geçeceği bir sırada geçmemek ve geçersek de gâyet dikkatli olarak geçmek lâzımdır. Hele bi’l-hâssa henüz idrâk çağına gelmemiş çocuklarımızın sokaklara başıboş bırakılmamasına son derece dikkatle alâkadar olmamız îcâb eder. Böyle dikkatsizlikler birçok ma’sûmların tekerler altında fecî’ sûrette ezilmesine sebeb olduğu gibi¸ bu yüzden birçok yavrucukların da babasız yetîm hâline geldikleri görülmektedir. Bu hadîsenin önlenmesi hem dinî ve hem de millî bir vazîfedir. Gerçi kazâ tegayyür olmaz diyeceksiniz. Öyledir¸ ama Allahü Teâlâ “Elinizle kendinizi tehlikeye ilkâ etmeyiniz.” (Bakara¸ 195.) buyuruyor. Kendimiz¸ elimizi tehlikeye uzâtırsak maddî ve ma’nevî mes’ûliyyetten kurtulamayız.

Sayfayı Paylaş