DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Aklın alır âşıkın neşve-i humâr-ı aşk
Gecesi gündüz olup doğar mihr-i yâr-ı aşk

Hayret alır dîdesin safvet alır sînesin
Şeş-cihet âyînesin kaplar hep envâr-ı aşk

Zerresi mihre erer katresi bahra erer
Bir aceb sırra erer feth olur esrâr-ı aşk

Gönülden sürer gamı bayram olur her demi
Yârın olup mahremi kalmaz özge kâr-ı aşk

Hulûsî dirlikde ol yâr ile birlikde ol
Hoş dem-i dil-dâr ile açıla gül-zâr-ı aşk

Sayfayı Paylaş