II. MURAT VARNA VE II.KOSOVA SAVAŞLARI (MANEVİ DÜŞÜNCENİN TARİHİ YÖNLENDİRMESİ)

Somuncu Baba

II. Murat¸ Hacı Bayram Veli hazretleriyle sık sık bir araya gelir ve istişare ederlerdi. II. Murat’ı yönlendiren bu maneviyat ereni Somuncu Baba hazretlerinin Halifelerindendir. Onun manevi etkisiyle de Osmanlı Devletine yön vermiş ilâ-i kelimetullah fikri etrafında toplanılmasını sağlamıştır. Bir görüşmeleri sırasında Padişah İstanbul’u fethetmeyi çok arzu ettiğini söyleyip büyük veliden bunun müyesser olup olmayacağını sorunca “İstanbul’un fethi şu beşikteki yatan bebekle bizim köse dervişe nasiptir.” cevabını almıştır. Bebekten kastedilen II.

II. Murat¸ Hacı Bayram Veli hazretleriyle sık sık bir araya gelir ve istişare ederlerdi. II. Murat’ı yönlendiren bu maneviyat ereni Somuncu Baba hazretlerinin Halifelerindendir. Onun manevi etkisiyle de Osmanlı Devletine yön vermiş ilâ-i kelimetullah fikri etrafında toplanılmasını sağlamıştır. Bir görüşmeleri sırasında Padişah İstanbul’u fethetmeyi çok arzu ettiğini söyleyip büyük veliden bunun müyesser olup olmayacağını sorunca “İstanbul’un fethi şu beşikteki yatan bebekle bizim köse dervişe nasiptir.” cevabını almıştır. Bebekten kastedilen II. Mehmet (Fatih) iken Köse derviş¸ Akşeyh (Akşemseddin) hazretleridir. Bu köse derviş ki kısa sürede maneviyatta hızla yükselmiş diğer talebeler onu kıskanarak hocalarına sebebini sorunca Hacı Bayram Veli hazretleri şu cevabı vermiştir: “Biz bir şey söylediğimizde siz önce sebebini sorup sonra gereğini yaparken¸ o verilen işi hemen yapıp¸ sözü tutup¸ sebebini ise takdire bıraktığı için sizleri geçti.” İşte bundan dolayıdır ki¸ Padişahları yönlendiren hocasının duasını alan Akşeyh hazretlerine Fatih’i yetiştirmek ve İstanbul’un fethinin manevi mimarı olmak nasip olmuştur.
Murat Döneminde Balkanlardaki Durum
Hem Anadolu hem Balkanlarda askeri ve siyasi mücadeleler veren II. Murat yorgun düşmüş Karamanoğullarının Haçlılara ittifakı ve küçük mağlubiyetler sonrası Edirne/Segedin antlaşmasını 1444’de imzalamıştır. Taraflar kendi kutsal kitabları üzerine (Osmanlı-Kur’an-ı Kerim¸ Haçlılar-İncil ) yemin ederek sulhu bozmayacaklarına söz vermişlerdir. Bunun üzerine Sultan Murat Edirne’ye dönmeyip hükümdarlığı hayatta kalan tek oğlu Mehmet’e bırakmıştır. Sultan Murat’ın tahttan çekilmesi Osmanlı başkentinde büyük heyecan uyandırmıştır. Müslüman-Türk halkı çok endişelenmiş henüz 13 yaşında olan bu çocuğun Devlet-i Âli Osmanı nasıl yöneteceği¸ Haçlı saldırısı olursa nasıl mukavemet edeceği insanları düşündürmüş¸ bir yenilgi olursa vaziyetin olumsuzluklarını göz önüne getiren halk sınır boylarından iç alanlara göç etmeye başlamışlardır. Gerçektende düşünüldüğü gibi olmuştur. Karamanoğlu Beyliğinin Haçlılara yazdığı mektupta “Bundan iyi fırsat mı bulursunuz ki¸ Osmanoğlu tahta bir çocuğu çıkarttı. Osmanoğlunun dimağı bozuldu. Taze yetişmekte bulunan bu çocuk henüz savaş yüzü görmemiştir. Savaş meydanlarında at sürmemiştir. Bu fırsat bir daha ele geçmez.” diyerek kışkırtıcılık yapmıştır. Hristiyan aleminin ruhani lideri olan Papa da tahta 13 yaşında bir çocuğun geçtiğini görünce Hristiyan krallara baskı yaparak antlaşmanın mutlak bozulmasını gerekliliğini söylerken bundan daha iyi bir fırsatın yakalanamayacağı doğrultusunda yönlendirmeler yapıyordu. Bunların sonucunda Haçlı tarafı ( Balkan Devletleri ) antlaşmayı bozdu. Aslında taraflar kendi din ve kitapları üzerine yemin etmişlerdi. Böylece Hristiyan dünyasının kendi din ve kitaplarına ne kadar değer verdiklerini tüm dünya ve tarih görmüştür. Yakaladıkları fırsatı ganimet zannederek menfaatları uğruna yaptıkları antlaşmayı bozmuşlar¸ sözlerini çiğnemişlerdir.
II. Murat’ın bu taht değişikliğindeki gayesi ise kendi ifadesiyle şu idi; “Oğlumu hal-i hayatımda tahta geçireyim ta ki gözüm bakarken görem ne vechile padişahlık eder.” Böylece Hacı Bayram Veli”nin verdiği müjdeyi de görmek istemiştir. Bu ise Osmanlı yöneticeleri üzerindeki manevi etkinin ne kadar büyük olduğunu¸ Osmanlı hükümdarlarının maneviyat büyüklerine ne kadar sadık olduklarını¸ sözlerini tuttuklarını bizlere göstermektedir.
Haçlı İttifakına Karşı Osmanlı Devletinin Tedbiri ve Varna Savaşı
Balkanlarda bulunan uluslardan Macar¸ Bohemya¸ Eflak¸ Hırvat ve Lehler hemen ittifak kurmuşlar bunları ise Almanya ve Venedik desteklemiş Papanında desteğiyle büyük bir haçlı ordusu oluşturulmuştur. Osmanlı sınırlarına doğru ilerlemeye başlayan bu haçlı ittifakı Osmanlı merkezini heyecanlandırmış savaş kaybedilirse çok büyük felaketlerin yaşanacağını düşünmüşler¸ tek çarenin II. Murat’ı tekrar tahta çıkarmakta bulmuşlardır. Bu durum üzerine II. Murat başkente bir mektup göndermiştir. Bu mektupta “Biz oğlumuz Mehmet Han’a hilafet umurunu ve saltanat tahtını bunun için bıraktık¸ bundan böyle asayiş ve huzur içinde olalım. Kendisi bu pak nesilden olup hariçten gelme değildir. Padişahlık kendisine lazım ise din ve devleti korusun.” buyurmuşlardır. Bu mektup Edirne’ye ulaşınca devlet erkanı durumu müşavere ettikten sonra Sultan Murat’a bir mektup gönderdiler. Bu sırada genç padişah II. Mehmet de padişah babasına bir mektup yazdı.
Devlet erkanının gönderdiği mektupta şunlar yazıyordu: “Kendileri cihan sultanı iseler düşmanı bu topraklardan atmaları kendilerine farzı ayndır. Ulu’l emre itaat luzumu aydınlık kalplerinin malumudur. Zamanının gerektirdiği odur ki geç kalınmaya¸ İslâm alemi bundan zarar görmeye!”
II. Mehmet’in gönderdiği mektupta ise şunlar yazılıdır: “Eğer padişah biz isek size emrediyoruz¸ gelip ordunuzun başına geçin¸ yok siz iseniz gelip devletinizi müdafa edin.” Bu mektuplardan sonra Sultan Murat Manisa’dan Edirne’ye hareket etti. Devletin büyük tehlike altında olduğunu görmüş¸ oğlunun yeterliliğini anlamış fakat tecrübesiz olduğu için ordunun başına kendisi geçmiş II. Mehmet’i ise tahtan indirmemiştir. Başkomutan sıfatıyla Haçlı ittifakının üzerine yürümüştür. Bu durum ise Osmanlı ordusunun maneviyatını yükseltmiştir.
Varna Savaşı başladığında Haçlılar şiddetli bir şekilde hücuma geçmişler. Osmanlı ordusunun sağ ve sol kolları dağılmış¸ bozulmalar olmuştur. Fakat Sultan Murat maneviyatını bozmamış hatta Cenabı Hakk’a şu şekilde dua yapmıştır. “Hazreti Peygamber (S.A.V) ‘in temiz ruhlarının safası¸ yüce yaratılmışlar cenabının aydınlık ruhlarının parlaklığı için İslâm askerini sapıkların ayakları altına alma. Gazilerimizi din düşmanları karşısında perişan hale getirme. Müminlere yardım etmek ise üstümüze bir haktır. İslâm dininin bayrağını yükselt Allah’ım.” Merkez ordusunun başında bulunan II. Murat’ın dirayetli olması ordunun toparlanmasını sağlamış¸ büyüklerin himmet ve bereketiyle Haçlı ordusu dağılmış zaferi İslâm ordusu kazanmıştır.
Savaşta enstantane yaşanmıştır. Durum şu şekildedir: Osmanlının savaşta zor duruma düştüğü anda Macar Kralı Ladislas II. Murad’ı öldürmek için askerleriyle birlikte hücum etti. Bu saldırıyı Osmanlı askeri önlediği gibi kral ise Koca Hızır denilen bir asker tarafından öldürülmüştür. Başı kesilen kralın; başı bir mızrak ucuna takılmıştır. Bu ise düşman askerinin tüm maneviyatını bozmuş¸ Osmanlı ordusu ise bozulan Haçlı ordusu üzerine saldırarak zafer kazanmıştır. İşte bu zaferde büyüklerin manevi etkisi ve desteği görülmektedir. Durumun farkında olan II. Murat ise Hacı Bayram Veli hazretlerine tazimde hiç hata etmemiş¸ onun sözleri doğrultusunda hareket etmiş oğlu II. Mehmet’i ise yetiştirmesi için Hacı Bayram Veli’nin yetiştirmiş olduğu Akşeyh hazretlerine emanet etmiştir.
II. Murat ve II. Kosova
Sultan Murat Varna zaferinden sonra Edirne’ye dönmüş¸ devlet erkanı ve askerin de isteğiyle tekrar ikinci kez Osmanlı tahtına çıkmıştır. II. Mehmet’in otoritesini sarsmamak için çok dikkatli davranan sultan Murat ise bunda muvaffak olmuştur. Balkanları tekrar düzene sokmaya çalışan II. Murat bunda başarılı olmuştur. Fakat Haçlı İttifakı Osmanlı’nın Balkanlardaki faaliyetlerinden çok rahatsız olduğu için tekrar bir Haçlı ordusu kurarak Osmanlı üzerine yürümüş bu kez de İslâm ordusu Haçlı ittifakıyla Kosova’da karşılaşmışlardır. Osmanlı ordusu 1448’de Haçlı ordusunu ikinci kez yenmeyi başarmışlardır. Böylece tüm Balkanlarda kesin Türk hâkimiyeti sağlanırken İslamlaşma süreci de tamamlanmıştır.
Sultan Murat Türk tarihinde ebedi bir minnetdarlık halesiyle kuşatılmış bir padişahtır. Türk milletinin şükranlarını kazanan bu Koca padişah üzerinde şüphesiz Hacı Bayram Veli’nin ve onu yetiştiren Somuncu Baba Hazretlerinin çok büyük etkisi vardır. Eski bir Osmanlıca eserdeki ifadeyle Somuncu Baba için “Nazar-u himmetleriyle Devlet-i Ali Osman günden güne kuvvetlendi ve büyüdü” denilmektedir. Bu ise kendisi ve talebelerinin etkisinin genişliğini ve derinliğini anlatmaya kâfidir. İşte bu maneviyat erenlerinin etkisiyle ve desteğiyle Fatih’ler¸ Yavuz’lar¸ Bayezit’ler¸ Kanuni’ler yetişmiştir. Böylece Türk tarihine Osmanlı Devletinin damgasını vurdukları gibi Osmanlı Devletini cihan imparatorluğu haline getirmişlerdir.
II. Murat Osmanlı tarihinde ilk kez Seyyid ve Şeriflere yılda bin sikke altın tasadduk etmiş onları desteklemiş ve çok saygılı davranmıştır. Özellikle Kabe-i Muazzama ve Medine-i Münevvere ile Mekke-i Mükerreme fukarasına Rasulullah (s.a.v)’a hürmeten üçbinbeşyüz sikke altın göndermiştir. Tüm bunların oluşmasına etki eden yüce veli ise Hacı Bayram Veli hazretleri ve onu yetiştiren Şeyh Hamid-i Veli hazretleridir. Bu şekilde Osmanlı Devletinin inkişaf etmesindeki manevi temel sebep ortaya çıkmıştır. Bu devlet ki cihan imparatorluğu olduğu gibi tüm İslâm aleminin muhafızlığını üstlenmiş¸ tarihe ise muhteşem izler bırakmışlardır.

Sayfayı Paylaş