ABDULLAH BİN AMR BİN EL-AS EBU MUHAMMED¸ EBU ABDURRAHMAN¸ EBU NASİR/EBU NASR

Somuncu Baba

Adı : El-As idi¸ Hz. Peygamber Abdullah koydu.
Lakabı : Lakabı yoktur ama ilmiyle meşhur 4 Abdullah'dan (Abâdile) biridir.
Künyesi : Ebu Muhammed¸ Ebu Abdurrahman¸ Ebu Nasîr/ Ebu Nasr.

Adı : El-As idi¸ Hz. Peygamber Abdullah koydu.
Lakabı : Lakabı yoktur ama ilmiyle meşhur 4 Abdullah'dan (Abâdile) biridir.
Künyesi : Ebu Muhammed¸ Ebu Abdurrahman¸ Ebu Nasîr/ Ebu Nasr.
Doğum yılı : Hicretten 7 yıl önce.
Doğum yeri : Mekke
Baba adı : Amr b. el-As
Anne adı : Rayta/Raita bint Munebbih b. el-Haccâc.
Eş(ler)i : Ümmü Muhammed bint Mahmiyye b. Cez' ez-Zebîdî. Ümmü Haşim el-Kindiyye.
Akrabaları : Tespit edilemedi.
Oğulları : Muhammed. Hişam¸ Haşim¸ İmran (el-Kindiyye'den)
Kızları : Ümmü İyâş Ümmü Abdullah¸ Ümmü Saîd (el-Kindiyye'den)
Kabilesi : Kureyş¸ Sehmi
İslâm'a girişi : Çocukluğunda¸ babasından evvel.
Sohbet süresi : 17 yıl
Rivayeti : 700 civarında gelmiş.
Talebeleri : Torunu Şuayb b. Muhammed¸ Said b. Museyyeb¸ Urve b. Zubeyr¸ Tavuş Şa'bi¸ İkrima¸ At⸠Mücahid ve birçokları.
Eserleri : Es-Sahifetu's-Sadıka
Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine¸ Mısır¸ Taif.
Mesleği : İlimle iştiğal¸ idarecilik ve askerlik
Hicreti : 7. yıldan sonra
Savaşları : Şam’ın fethi¸ Yermuk'te babasının sancağını almış¸ Sıffin'de isteksiz bir şekilde babasıyla beraber bulunmuş ama savaştığına pişman olmuştur.
Görevleri : Muaviye önce Kufe'ye¸ babasının vefatı üzerine de Mısır'a vali atamış
Fiziki yapı : Uzun¸ kilolu¸ kırmızı tenli¸ yakışıklı¸ büyük ayaklı¸ beyaz saç ve sakallı¸ sonunda ama olmuştur. Kuvvetli ve cesur biridir.
Mizacı : Abid¸ zahid¸ mütevazı ve gözü yaşlı. Babası gece-gündüz oruç ve namazından dolayı ailesini ihmal ettiği gerekçesiyle onu Hz. Peygamber'e şikayet etmiş¸ o da bazen oruç tutmasını¸ bazen uyumasını ve babasına itaat etmesini emretmiş ve babası bu nebevi emri kullanarak (!) onu Sıffin'de savaştırmıştır.
Ayrıcalığı : Babasından 12 yaş küçüktü. Hz. Peygamber'in verdiği izinle hadisleri yazardı¸ doğrudan Hz. Peygamberden işittiği hadislerden oluşan “Sahife-i Sadıka” sahibiydi. Ebu Hureyre kendisinden daha çok hadis bildiğini söyler. Ayrıca o Süryanice bilir¸ Tevrat ve önceki kitapları okurdu. Alim ve fazıl idi. Kur'an okumaya çok düşkündü. Gücünün yeteceğini söyleyerek Hz. Peygamber'den 5 günde hatim etme izni aldı. Fakat¸ sonunda âmâ olunca Hz. Peygamber'in ayda bir defa hatmetmesi tavsiyesine uymadığına pişman oldu.
Ömrü : 72.
Ölüm yılı : 66 (63 ile 73 yılları arasında vefat ettiğini söyleyenler vardır)
Ölüm yeri : Mısır (Mekke¸ Taif veya Şam'da vefat ettiğini söyleyenler vardır)
Ölüm sebebi : Yaşlılık veya hastalık.
Kabri : Kahire-Fustat¸ Amr b. el-As camii köşesindedir.
Hakkında : Abdullah'ın gözlerine sürme çeken Ya'la b. Ata'nın annesi onu şöyle anlatır: “Kapısını kapatır ve çok ağlardı. Nihayet çok ağlamaktan gözleri kurudu.”
Hadisleri : “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter!”¸ “Müslüman¸ diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir¸ Muhacir ise¸ Allah'ın yasaklarını terk edendir.”
Sözleri : Kendisinin güçlü olduğunu söyleyerek sürekli oruç tutmak istemiş¸ Hz. Peygamber ise ona önce ayda 3-5 gün tutmasını¸ ısrarı üzerine ise gün aşırı tutmasına ruhsat vermişti. Yaşlandığında “Keşke¸ Hz. Peygamber'in verdiği ruhsatı kabul etseydim¸ bu benim için ailemden de¸ malımdan da daha hayırlıydı!” demiştir.

Kaynaklar: Tabakat¸ IV. 261-268; İstiab¸ II. 346-349; Üsd¸ III. 349-351; Nubela¸ III. 79-94; İsabe¸ II. 351-352; DİA¸ I. 85-86; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 17-18; Ahmed¸ Müsned¸ II. 158-226

Sayfayı Paylaş