AŞKDIR HEP

Safâ ancak gönülde yâr için sevdâ-yı aşkdır hep
Devâ-yı derd ü gam âlemde bir sahbâ-yı aşkdır hep

Gönül bu âlem-i dehr içre sanma hâlî bir dil var
Ezel Mecnûn-ı zülf ü kâkül-i Leylâ-yı aşkdır hep

Gönül vaz gelme her dem secde-i mihrâb-ı ebrûdan
Nigârın vech-i mir'ât-ı Huda ma'nâ-yı aşkdır hep

Safâ ancak gönülde yâr için sevdâ-yı aşkdır hep
Devâ-yı derd ü gam âlemde bir sahbâ-yı aşkdır hep

Gönül bu âlem-i dehr içre sanma hâlî bir dil var
Ezel Mecnûn-ı zülf ü kâkül-i Leylâ-yı aşkdır hep

Gönül vaz gelme her dem secde-i mihrâb-ı ebrûdan
Nigârın vech-i mir'ât-ı Huda ma'nâ-yı aşkdır hep

Gönül Tûr-ı tecellînin teselli sindedir cânâ
Bulursan vâridâtın Hak Yed-i Beyzâ-yı aşkdır hep

Gönül sen “küntü kenz”in mahzenisin sırr-ı vahdetde
Derûn-ı lâ-mekânın lâne-i ankâ-yı aşkdır hep

Gönül tanıklık eyle yâr ile ünse refîkım ol
Garîb-i bî-kesim cân vâlih-i deryâ-yı aşkdır hep

Gönül hükmüne bende bu Hulûsî zâr u efgende
Garîk-i bahr-ı hayret bülbül-i gûyâ-yı aşkdır hep

Sayfayı Paylaş