Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi
  1. Beni ta’n etme ey dil yâr ile yârânlığım vardır

Ser-i kûyunda anın bir gece mihmânlığım vardır

 

  1. Muhâl sevdâya düşdüm sevdiğim sevdâ-yı zülfünle

Beni ma’zûr tut gör ne perîşânlığım vardır

 

  1. Gülistânda havâ-yı nâle kılmam andelîb-âsâ

Yanıp pervâne tek cândan nihân giryânlığım vardır

 

  1. Ben ol mecnûn-ı rüsvâyım ki rüsvâdır bana Mecnûn

Anın Leylâ’sının Leylâ’sına hayrânlığım vardır

 

  1. Gehî hicrinle âhım âsumâna ser çeker gâhî

Visâlin zevki ile gâhî gâh handânlığım vardır

 

  1. Hulûsî nâle kılmaz derde râm olmaz devâ bulmaz

Dilindendir ki dâim âşıkım biryânlığım vardır

 

Sayfayı Paylaş