Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Yüzün âyîne-i âlemdir andan Hakk hüveydâdır
Kamusu mahv-ı Zât’ın cüz’ ü küll hep sende peydâdır
2. Senin hüsnüne hayrân olmadık kim var şu âlemde
Cemâlin görmeğe hep kâfir u mü’min müheyyâdır
3. Seni her kim ki inkâr eyleyip tasdîke gelmezse
Tulû’-ı şemsi görmez anasından doğma a’mâdır
4. Nazar kıldıkça cânlar bahş eder çeşmin Mesîhâ tek
Ne bînâdır ki “mâ-zâğa’l-basar” şânında gûyâdır
5. Şu kim dâmânını tutdu sana cân ile râm oldu
Makâmı “kabe kavseyn” lâne-i rûhu “ev ednâ”dır
6. Özün her kim ki fânî eyleyip sende bekâ buldu
Vücûdu şübhesiz hem esmâ hem müsemmâdır
7. Yüzün âyâtını anlar ârif olan ne mushafdır
Anı zâhid ne bilsin nice sûret nice ma’nâdır
8. Kimin kim rıfk ile aldın elin buldu saâdet ol
Anın kadrin yüceltdin menzili a’lâdan a’lâdır
9. Eğer buldunsa ey dil yârı hâsıl oldu maksûdun
Ne istersin daha matlûb-ı gayrın sana lâ lâdır
10. Vücûdun gark-ı bahr-ı vasl-ı yâr et hicrîden kurtar
Ki mahv-ı mahz-ı Zât-ı Mutlak ise işbu deryâdır
11. Koyup gayrı kuyûdun dilde Mevlâ’yı şuhûd etmez
Tecellî Tûr’una her kim ki çıkmaz sanma Mûsâ’dır
12. Selâm ey kıble-i cânım sana rûhum mutî’indir
Vücûdum tal’at-ı rûyunla gayrıdan müberrâdır
13. Hulûsî cezbe-i aşk ile yazdın sen bu güftârı
Şu dem kim bilmez idin nice elfâz nice imlâdır

Sayfayı Paylaş