Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır
Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır

Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ
Dil-ber lebi enfâs-ı Mesîhâ nazarındır

Kim dâmenini tutmadı esrârını bilmez
Tâliblerine sırr-ı “ev ednâ” nazarındır

Zülfün tutana vaslın için habl-ı metîndir
Âşıklarına Sidre vü Tûbâ nazarındır

Ey pîr-i mugân doldu deminden dem-i âlem
Her teşne dile sâkî-i sahbâ nazarındır

Kim koymadı cân râhına maksûduna yetmez
Sâliklere mi’râc-ı muallâ nazarındır

Aşk ile enîs oldu Hulûsî-i fakîrin
Yok matlabı illâ ki temennâ nazarındır

Sayfayı Paylaş