Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır

Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır
Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ

Dil-ber lebi enfâs-ı Mesîhâ nazarındır

 

Kim dâmenini tutmadı esrârını bilmez

Tâliblerine sırr-ı “ev ednâ” nazarındır

 

Zülfün tutana vaslın için habl-ı metîndir

Âşıklarına Sidre vü Tûbâ nazarındır
Ey pîr-i mugân doldu deminden dem-i âlem

Her teşne dile sâkî-i sahbâ nazarındır
Kim koymadı cân râhına maksûduna yetmez

Sâliklere mi’râc-ı muallâ nazarındır
Aşk ile enîs oldu Hulûsî-i fakîrin
Yok matlabı illâ ki temennâ nazarındır

Sayfayı Paylaş