DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1.    Pür-safâdır gönlümüz yârın hevâsıyla gezer
Âşinâdır ol ki yârın âşinâsıyla gezer

2.    Gerçi kim aşkı anın yağmaya verdi varımız
Varına fânî vücûd anın bekâsıyla gezer

3.    Devlet-i dünyâ ve mâ-fîhâ gözetmez bendeyiz
Gönlümüz ol devlet-i fakr u fenâsıyla gezer

4.    Âkılın her gördüğü bir perdedir mahbûbuna
Âşıkın ‘aynı müdâm dostun likâsıyla gezer

5.    Zâhidân ârzû-yı Cennet hûr u gılmân isteyü
Âşıkân seyr-i likâ zevk ü safâsıyla gezer

6.    Kâ’be-i ulyâsıdır âşıkların dost eşiği
Tavf-ı kûyu Hacc-ı Ekber’dir temennâsıyla gezer

7.    Ey Hulûsî âşıka her devlet ki var dost vaslıdır
Şol ne âşıkdır ki dostun mâsivâsıyla gezer

Sayfayı Paylaş