DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Kalk bak ki bî-çâre aceb seyrân olur vakt-i seher
Her nesneye bin lutf-ı Rabb ihsân olur vakt-i seher

2.    Gün tek cemâli perdesin Leylâ yüzünden ref’ eder
Mecnûn’u rüsvâlar görüp handân olur vakt-i seher

3.    Mey-hâne-i ma’nâda mest olmuş iken üftâde best
Sâkî kılar bâde-perest devrân olur vakt-i seher

4.    Her el uzanır yârına ermek diler dil-dârına
Kervân-ı aşk diyârına revân olur vakt-i seher

5.    Âşıklar özler yârını sâdıklar koyup varını
Her dil anıp dil-dârını nâlân olur vakt-i seher

6.    Ol demde lâle sünbüle neş’e dolar cân u dile
Bülbül güle gül bülbüle hayrân olur vakt-i seher

7.    Hulûsî sâz u sözü kor her gece ve gündüzü kor
Dost eşiğine yüzü kor giryân olur vakt-i seher

Sayfayı Paylaş