DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Eytdim ki nigâhın nereye câna mı dilber
Eytdi nazarım cânın ile kalb-i sanevber

Eytdim ne için gayrıya meyl-i nazarın yok
Eytdi n’ideyim cân u gönül ola berâber

Eytdim ne gönül sana ere sende olur cem’
Eytdi yok ola varı olam kalmaya dîğer

Eytdim ikilik birlik olup ortada durmaz
Eytdi iki ten-zedesi bir cân serâser

Eytdim ki Hulûsî sana kurbân ola mı yâ
Eytdi ki ezelden kulu kurbânın o kemter

Sayfayı Paylaş