OSMAN BEY’İN RÜYASI: YÜCE DEVLET

OSMAN BEY’İN RÜYASI: YÜCE DEVLET

Osmanoğullarının Anadolu’yu yurt yapmalarından itibaren tarihin akışı başka bir ivme kazanmıştır. Bu açıdan tarihçilerin bu merkez nokta hakkında birçok çalışmaları olmuştur. Bunlardan biri de İdris-i Bitlisî’nin şöhretini arttıran hatta onunla birlikte akla gelen Heşt Bihişt adlı eseridir. İlk sekiz padişahı anlatması hasebiyle bu esere sekiz cennet anlamında Heşt Bihişt demiştir. Bu açıdan bakıldığında her bir padişah devrinin vakıaları bir cenneti oluşturmaktadır. Bu eser için Babinger, Osmanlı tarihinin hazinesi demektedir. Hammer ise, mukaddimesinde kullandığı kaynaklar arasında gösterdiği Heşt Bihişt’i bir klasik olarak nitelemekte ve onun nüshalarını tamamlamadan işe başlamadığını ilâve etmektedir. İdris-i Bitlisi Osman Gazi’nin vasfını şöyle tarif eder: “Osman Bey’in rahmetli babası Ertuğrul Gazi gücünün yettiği ölçüde mertçe ve canı gönülden din yolunda ayakta duruyordu. Lâkin hem zamanın engellerinden hem de o diyarın sultanlarının yardım elini uzatmamasından dolayı küffar ülkelerinden hiçbir muteber beldeyi ele geçirememişti. Yaşının hayli ileri olmasından dolayı ecelin dâvetini kabul edip ebedî ikametgâha yönelene kadar bu cihad yolunda aynı tarz hareket etti. Kayı Han kavmi arasında kendi vasiyeti gereğince Osman Bey’i makamına tayin etti. Osman Bey de bu mana gereğince din yolunda mertlik sancağını dalgalandırdı. Osman Bey, şefkatli kalbinin inceliği ve yumuşak fıtratı ile bir Allah dostuna muhabbet duyuyordu. Onun temiz ve yetiştirici sohbetinin kılavuzluğuyla doğruluk yolunun öncüleriyle sohbet ediyordu. O zatın adı Şeyh Edebali idi. Onun gönlü zamanın bilgileriyle dolu idi.”

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” öğüdünün bizim devlet anlayışında hâkim olmasının temellerini atan Osman Bey’in hoşgörüsüne şu olay delilidir: “Kerîm olan Allah’ın yardımıyla her konuda öncesi olmayan İslâmî fetihler ortaya çıkmaya başladı. Günlerden bir gün talihin ve kutlu bahtının yardımıyla bir Harmankaya mülkünün sahibi Köse Mihal Osman Bey’e tutsak düştü. Yaptıklarından dolayı utandı ve pişman oldu. Zira Mihal dilâver bir adamdı. Civanmertliğinden dolayı Osman Bey onu bağışladı ve tekrar kalesine gönderdi. O zamandan beri hiçbir zaman Mihal, Osman Bey’e muhalefet etmedi. Osman Bey padişahlık tahtına ve serverlik mesnedine oturunca Mihal de İslâm ile müşerref oldu. O parlak günden beri Mihal’in soyu Osmanlı Devleti erkânındandır ve onun nesli İslâm’ın meşhur mücahitlerindendir.”

“Rüya motifi”nin bizim kültürümüzdeki asırlara yansıyan bir huzmesini yine İdris-i Bitlisi’den dinleyelim: “Cömert sıfatlı o zatın göbeğinden yeşeren ve dibinden çok meyveli bostanların ve nehirlerin ortaya çıktığı o mübarek ağacın, bu ikbâl ağacının yapraklarının tabiri ve hayal ülkesinde bostanın ve bağın yorumu saltanat işi nefsince ufuklardadır. O hanedanın devletinin devam etmesi mutlaktır. Güzel sulu ağacın dallarının yüksekliği ve meyvelerinin bolluğu bu saadet soyunun birbirini takip edeceğine işarettir. Kalıcı olan o devlet ağacının altında denizlerin ve dağların olması o yüce hanedanın soyunun revaç ve sebat bulacağı anlamına gelir. Müjde, o Tûba misali yüksek ağacın yüksekliğinin artmasıyladır. Bu mana muhakkaktır ki saltanat ve hüsrevlik devleti bu rüyayı görenden zuhur edecektir. Bütün müjdeler aydınlıktır ki Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vaat ettiği ‘Kostantiniyye fethi’ bu hanedanın evlâtlarından birinin eliyle ve kılıcıyla gerçekleşecektir. O beldeler onun kılıcının parıltısından iman nuruyla aydınlanacaktır.”  Osman Bey’in emanet ettiği topraklarda millî ve manevî değerlere bağlı bir ömür geçirmeniz temennisiyle…

The Dream of Osman:  The Grand State

Since The Osmanoğlu made Anatolia their homeland, the flow of the history gained momentum in a different way. Thus, the historians had a lot of studies about it. Osman Bey, who was quite merciful, kind and compassionate, respected and loved a Wali. He was Sheikh Edebali, whose heart was full with the knowledge of his time. Under his pure and educational guidance, Osman Bey chatted with the ones who were the pioneers of honesty.  Before the foundation of the Ottaman State, Osman Bey had a dream in the home of Sheikh Edebali and Idris-i Bidlisi interpreted his dream as such: “This dream means that the sultanate will arise from this person.  And the good tiding of Muhammad The Prophet (pbuh) about the ‘Conquest of Constantine’ will be achieved by one of  the sons of this dynasty. And all those places will be enlightened with the light of faith due to the glitter of  his sword.”

Sayfayı Paylaş