DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Derde düş oldukça dil dostdan devâ hâsıl kılar
Cevrine eğdikçe baş zevk u safâ hâsıl kılar

2. Öyle istiğnâdadır gönlüm reh-i aşkında kim
Koydu andan gayrıyı fakr u fenâ hâsıl kılar

3. Cevre kâildir safâsına gönül vermez rızâ
Çünkü her lutfu cefâ kahrı safâ hâsıl kılar

4. Hüşyârım sâkiyâ bir bâde lutf et kim bana
Mestlik bir kîmyâdır kim fenâ hâsıl kılar

5. Dostun ihsânın kula lâzım denir gerçi taleb
Bir taleb var ki talebsizdir atâ hâsıl kılar

6. Derd zevkin bilmeyen ister devâlar derdine
Gör kim ârifdir o kim derd ü belâ hâsıl kılar

7. Sa’y eder zâhid ki zühd ile rızâ tahsîl ede
Bilmez o kim bu amel zerk u riyâ hâsıl kılar

8. Ey Hulûsî derdi yoklardan devâ etme taleb
Derdi yoklar derdine kandan devâ hâsıl kılar

Sayfayı Paylaş