DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler.


1. Gönül derdinle bîmâr oldu dermâna eriş ey yâr


Yanar hasret odundan ana ihsâna eriş ey yâr 


2. Terahhum eyleyip imdâd kıl bî-çâre hâline


Firâkınla harâb oldu bu dil-hâne eriş ey yâr 


3. Tahammül kılmağa tende mecâlim kalmadı aslâ


Bu eflâke çıkan zâr ile efgâna eriş ey yâr 


4. Tefekkür eyleyip her dem hayâlini bu cânımda


Sevindirip nihâyet ver bu hicrâna eriş ey yâr 


5. Bu dîdem görmeyi ister cemâl-i bâ-kemâlini


N'olur teşrîf kıl bu dil-i vîrâna eriş ey yâr 


6. Bu nefs-i bed-likânın leşkeri yağmâ eder varım


Kerem kılıp inâyetle bu tuğyâna eriş ey yâr 


7. Hulûsî'nin diğer-gûn oldu hâli işbu derdinden


Edip lutfu bu ahvâl-i perîşâna eriş ey yâr


Sayfayı Paylaş