İSLÂMÎ MESAJLAR

Somuncu Baba

"İlâhî dinlerin aslı birdir¸ o da İslâm'dır. Zira her Müslüman bütün peygamberlere iman eder¸ onlardan hiçbirini inkâr etmez."


İslâm'ın ana ilkelerinin başında tevhid inancı ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğine iman etmek ve diğer iman esasları gelir. İslâm¸ itikat esasları üzerine kurulmuş bir dindir. İtikat ne kadar sağlam olursa¸ bu itikat üzerine binâ edilecek ibadetler de o kadar geçerli olur. İtikat bozuk olursa¸ ibadetler de boşa gider. Bu sebeple her Müslümanın üzerine tevhid ilmini öğrenmesi farzdır.


İnsanın yaratılış gayesi¸ sadece Allah'a kulluk etmek ve O'nun verdiği sayısız nimetlere karşı şükür vazifesini yerine getirmektir. Bu mânâda yapılan ibadetlerin birey ve toplum hayatı için birçok faydaları vardır. Bu faydaların başında Müslümanların birlik ve beraberliklerini pekiştirmek ve cemâat şuurunu diri tutmak gelir. Çünkü İslâm cemâat dinidir. Dolayısıyla ergenlik çağına ulaşan kadın ve erkek her Müslümanın üzerine; namazla Yüce Yaratıcı ile irtibatı devam ettirmek¸ oruçla nefsi terbiye etmek¸ zenginse zekâtla yardımlaşmayı ve hac ile ümmetin birliğini sağlamak gibi dini sorumlulukları yerine getirmek farzdır.  Aynı zamanda bu ibadetler¸ ümmet bilincini ayakta tutmanın da göstergeleridir.


Diğer taraftan ister Müslüman olsun¸ isterse olmasın¸ bütün insanlar; sorumluluk¸ güvenlik¸ adalet¸ toplumsal yardımlaşma¸ iyi komşuluk¸ mal güvenliği¸ söz ve antlaşmalara bağlılık gibi konularda müşterek haklara sahiptirler.


Bütün İnsanlar Hür ve Onurludur


İlâhî dinlerin aslı birdir¸ o da İslâm'dır. Zira her Müslüman bütün peygamberlere iman eder¸ onlardan hiçbirini inkâr etmez.1 İslâm dini¸ kişinin rengine¸ cinsine ve dinine bakmaksızın insanı değerli kılmıştır.2 Hangi coğrafyada doğarsa doğsun¸ bütün insanlar hür¸ onurlu ve haklar bakımından eşit doğrarlar. İslâmî bakış açısında böyle olan bir kimseyi köleleştirmek¸ ayrımcı muâmeleye tâbi tutmak ve hukûkî mânâda müstakil bir şahsiyet olarak tanımamak¸ ancak câhiliye zihniyetinin bir ahlâkıdır. Bundan dolayı İslâm¸ ilk günden itibaren câhiliye ile mücâdele etmiş¸ Câhiliyenin kast sistemine dayalı ayrımcılığına karşı¸ hak katında insanların eşitliği prensibini getirmiştir. Çünkü insanlar; hayatta ve ölümde¸ haklarda ve borçlarda¸ kanun önünde ve Allah huzurunda¸ dünyada ve âhirette eşittirler.


İslâm¸ insanların birbirlerine karşı herhangi bir üstünlük unsurunu doğuştan beraberlerinde getirdikleri hurâfesini kesinlikle kabul etmez. Bütün insanlar Allah'ın birer yaratığıdır ve hepsinin kökü birdir.3 İnsanların eşitliği prensibiyle ilgili olarak Vedâ Hutbesi'nde¸ “Hepiniz Âdem'in neslindensiniz. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arabın¸ Arap olmayanlar üzerinde veya Arap olmayanın Arap karşısında üstünlüğü yoktur. Bu üstünlük ancak Allah'tan korkmakla (takvâ ile) olur.”4 buyurulması buna delildir. Görüldüğü gibi¸ bu nebevî hitâbede kanun önünde insanların eşitliği dile getirilmiştir. Şüphesiz bu ilkenin yerleşmesi¸ üstünün hukûku değil¸ hukâkun üstünlüğünün bir zaferidir.


Şiddet ve Kabalıktan Uzak Durulmalıdır


Allah'a davet metodu hikmet ve şefkat üzere olmalıdır.5 Şiddet ve kabalıktan uzak durulmalıdır.6 İslâm'ın ana hedefi bütün insanlık için rahmet ilkesini gerçekleştirmektir.7Merhametli olanlara Rahmân olan Allah merhamet eder. Yerde olanlara da merhametli olun ki¸ gökte olanlar (melekler) de size rahmet merhamet etsin.”8


Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ kadın ve erkeğe bir bütün olarak bakmıştır. İnsanın hukûkunu bir esasa bağlayarak her iki cinsin Allah katında sorumlu olduğunu bildirmiştir. Toplumu kadına karşı işlenen kötü uygulamalardan alıkoyma yolunda büyük mücâdele vermiştir. Bu sebeple o¸ “Herhangi bir kimse¸ hanımını gündüz köle gibi kırbaçlayıp¸ akşam da onunla aynı yatağa girmesin.”9 buyurmak suretiyle kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin önüne geçmek istemiştir.


İslâm dini haksızlık karşısında misliyle hakkın alınabileceğini ortaya koymakla beraber¸ affetmeyi ve bağışlamayı teşvik etmektedir.10 İslâm adalet ilkesine vurgu yapmış ve başkalarının hukâkunu ihlâl etmeyi yasaklamıştır.11 İslâm dini sözleşmelere bağlı kalmayı emretmiş¸ hıyâneti ve zulmü yasaklamıştır.12


İslâm¸ hayata hak ettiği değeri vermiş¸ dolayısıyla savaş anında bile; savaşmayan kişiler¸ din adamları¸ siviller¸ çocuklar¸ yaşlılar¸ hastalar ve kadınlar öldürülmez¸ onların mallarına el uzatılmaz. Haksız yere bir cana kıymak bütün insanlığı öldürmek kadar günahtır.13 Ayrıca tarıma ve tarım ürünlerine zarar verilemez.


İslâm Dengeli Davranmayı Emreder


İslâm dini¸ dengeli davranmayı ve itidal çizgisinden ayrılmamayı emreder.14 İslâm dini her türlü şiddet ve aşırılığa karşı savaş açmıştır. Hak mücâdelesi verirken mutlaka ahlâkî olan araçlar kullanılmalıdır. Amaç hiçbir zaman her türlü aracı mubah kılmaz.


Müslümanın gayr-i Müslimle ilişkisinde esas olan barıştır. Karşı taraftan saldırı olmadıkça onlara saldırılmaz. Onlara karşı yapılması gereken ise; sevgi¸ adalet ve iyilikle muâmeledir.15


İslâm dini kaynağı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör ve şiddete karşıdır. Çünkü terör ve şiddet eylemleri haksız yere cana kıymakta ve kâinatta fesat çıkarmaktadır.


Zulme karşı mücâdele mutlaka meşrû araçlarla olmalıdır. İslâm her türlü şiddet ve terörden uzaktır. Allah tarafından kalbi nurlanan hiçbir Müslüman terör eyleminde bulunamaz¸ şiddete taraf olamaz.


Her kademede sorumluluk sahibi bulunan Müslümanların İslâm'ın barışa ve insan haklarına verdiği önemi bütün dünyaya ilan etmeleri gerekir. Bu konuda her türlü iletişim araçları en iyi şekilde kullanılmalıdır. Şiddet ve terörden uzak ve güvenlik içinde yaşama konusunda ümidimiz bu ümmetin âlimleridir. Yüce Allah bu ümmete maddî ve manevî ilerlemeyi kolaylaştırsın¸ şiddet taraftarlarının şerrinden korusun ve bu ümmeti aziz eylesin.


 


Dipnot


1. 2/Bakara¸ 285.


2. 17/İsr⸠70.


3. Bkz. 49/Hucurât 13.


4. M. Hamidullah¸ İslâm Peygamberi¸ (Çev. S. Mutlu-S. Tuğ)¸ İstanbul¸ 1969¸ II¸ 66.


5. 16/Nahl¸ 125.


6. 3/Âl-i İmrân¸ 159.


7. 21/Enbiy⸠107.


8. Tirmizî¸ Birr¸ 16.


9. Buhârî¸ Nikâh¸ 93.


10. 42/Şûr⸠40; 41/Fussilet¸ 34.


11. 5/Mâide¸ 8; 4/Nis⸠58; 7/A'râf¸ 85.


12. 16/Nahl¸ 91.


13. 5/Mâide¸ 32.


14. 2/Bakara¸ 143.


15. 60/Mümtehine¸ 8; 2/Bakara¸ 193.

Sayfayı Paylaş