DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler


1. Cânâna yet ey cân desem hicrân duyar


Nâlemi gül-zâra arz etsem gül-i handân duyar


 2. Pertev-i hüsnündeki zevki gönül idrâk eder


Zâhiren ol vuslatı gör dîde-i giryân duyar


 3. Nâme yaz Muhyî şeker-leb teşneler tek yârına


Gizli tut ağyârîden esrârını noksân duyar


 4. “Fakru fahrî” kisvesidir kisvemiz ammâ bugün


Ma'rifet gencînine vermez zarâr ihsân duyar


 5. İhtilâf olmaz sözün bir mâyesidir ol melek


Aldığın sermâyeden yaz kim Hulûsî cân duyar

Sayfayı Paylaş