ALLAH'IN EN GÜZEL İSİMLERİ “ESMAÜ'L-HÜSNA”

Somuncu Baba


Allahu Teâlâ'yı bilmenin birçok yolu vardır. Bu yollardan birisi de Kur'ân-ı Kerim ve hadislerde geçen O'nun isimlerini bilmektir. Kur'ân-ı Kerim'de birçok âyette O'nun isimlerinden bahsedilmiştir: “En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle duâ edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın.”; “Allah¸ kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.”; “O¸ yaratan¸ yoktan var eden¸ şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbîh eder. O¸ mutlak güç sahibidir¸ hüküm ve hikmet sahibidir.” Hz. Peygamber (s.a.v.)'den gelen bir rivâyette¸ Allahu Teâlâ'nın isimlerinin sayısı hakkında şöyle buyrulur: “Allah'ın doksan dokuz -yüzden bir eksik- ismi vardır. Bunları tek tek sayan kimse Cennet'e girer.” Bu güzel isimlerin başında ism-i a'zam olan Allah lafza-i celâli yer alır; hem ulûhiyete¸ hem de isim ve sıfatların tümüne delâlet eder. Bunun için; Allah¸ er-Raûf'un¸ el-Kerim'in isimlerindendir denmez¸ aksine¸ “er-Raûf¸ el-Kerim”¸ Allah'ın isimlerindendir¸ denilir.


Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı¸ Prof. Dr. Ramazan Altıntaş'ın¸ Somuncu Baba Dergisinde her ay düzenli bir şekilde yayınlanan ve her defasında okuyucuları tarafından büyük bir teveccühle karşılanan Allahu Teâlâ'nın en güzel isimlerini “Allah'ın En Güzel İsimleri Esmaü'l-Hüsna” adı altında toplayıp kitap hâline getirdiği eseri Nasihat Yayınları tarafından neşredilmiştir.


Yazar Ramazan Altıntaş¸ eserin önsöz bölümünde şunları ifade etmiştir: “Hadis kaynaklarında geçen esmâ rivâyetinde Allah'ın güzel isimlerinin doksan dokuz olarak belirtilmesi¸ çokluktan kinâye olup¸ bu isimleri doksan dokuzla sınırlandırmak doğru değildir. Bu isimlerin sayısının üç yüzden fazla olduğu bilinmektedir. Burada sayının kendisine takılıp kalmamak¸ bu güzel isimleri ezberleyip içten gelerek zikretmek¸ mânâlarını kavrayıp ilâhî ahlâkla ahlâklanmak ve Allah'a bu isimlerle duâ etmek gerekir. Nitekim Allahu Teâlâ bu isimlerin her birisiyle kendisine duâ edileceğini şöyle buyurmuştur: “De ki: ‘(Rabb'inizi) ister Allah diye çağırın¸ ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın¸ nihâyet en güzel isimler O'nundur.” Bu âyetten anladığımız kadarıyla¸ Yüce Rabb'imize bu isimlerin her birisiyle duâ edebiliriz. “Allah'ım! Sen Gafursun¸ benim bütün günahlarımı bağışla!..”¸ “Ya Rezzâk¸ bana helâlinden bol rızık ver!..”¸ “Ya Rabbi! Sen eş-Şâfiîsin! Benim hastalıklarıma şifâ ver!” misallerinde olduğu gibi¸ esmâ-i hüsnâdan bir isimle duâ edebiliriz. Ayrıca bu isimler¸ güzel ahlâk sahibi olmada da bize yol gösterir. Mesel⸠Allahu Teâlâ'nın en güzel isimlerinden birisi çok affeden¸ çok bağışlayan anlamına gelen el-Afüvvü'dür. Bu bağlamda¸ Yüce Allah kullarını affedicidir. Eğer bizler de kardeşlerimizin bize karşı hoş olmayan davranışlarını affedici olursak¸ bu güzel isimle ahlâklanmış oluruz. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Kısaca¸ bu isimlerin mânâları¸ mü'minin kalbinde ve davranışlarında tesirini gösterdiği zaman¸ hedefine ulaşmış olacaktır.”


Nasihat Yayınları¸ 2016


44436 61


0422 615 15 00


0546 54460 44


nasihatyayinlari.com

Sayfayı Paylaş