DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler……


1. Rişte-i cânım senin gönlündeki berdâra bend


Kalb-i mahzûnum velî cânındaki esrâra bend


 2. Gurbet ilde bu mükedder gönlümün sermâyesi


Nutk-ı pâkinden çıkan her lü'lü-i şehvâra bend


 3. Gâlibâ bir güftünüz cân nakdinin emsâlidir


Kurb-ı vicdânın garîk-i dîde-i enhâra bend


 4. Vahdet-i feyz-i vücûdu hak-şinâs olan dilin


Bu mezâkın âşinâsı vuslat-ı dil-dâra bend


 5. Bir güher gencînesidir mahzen-i akl u fikir


Aşk-ı Hak hep câmi'-i esrâr olan bir yâra bend


 6. Ahmed'im dûnum velî her ma'denin men kânıyım


Çünkü sulbüm bilmiş ol kim Ahmed-i Muhtâr'a bend

Sayfayı Paylaş