HALİL HAMDİ DAĞISTANÎ HAZRETLERİ

Somuncu Baba

İslâm dinine hizmeti şiar edinmiş¸ bütün hayatını Sevgili Peygamberimiz(sav)'in izini sünnet-i seniyye üzere takip ederek yaşamış olan Allah dostları¸ daima hayırla anılmış¸ hayatları ve eserleriyle nesilden nesile nakledilip unutulmamışlardır. Zaten ismini gönüllere nakşedecek güzel işler yapan¸ gönüller kazanan¸ gönüller inşa eden velilerin her daim bulundukları muhitlerle birlikte¸ anıldıkları ve hatırlandıkları yerleri bile bereketlendirdikleri manevî bir hakikattir.


İslâm dinine hizmeti şiar edinmiş¸ bütün hayatını Sevgili Peygamberimiz(sav)'in izini sünnet-i seniyye üzere takip ederek yaşamış olan Allah dostları¸ daima hayırla anılmış¸ hayatları ve eserleriyle nesilden nesile nakledilip unutulmamışlardır. Zaten ismini gönüllere nakşedecek güzel işler yapan¸ gönüller kazanan¸ gönüller inşa eden velilerin her daim bulundukları muhitlerle birlikte¸ anıldıkları ve hatırlandıkları yerleri bile bereketlendirdikleri manevî bir hakikattir.


Bu Allah dostlarından biri de Altın Silsile'nin 34. halkası olan “Halil Hamdi Dağıstanî Hazretleri”dir. Daha öncede¸ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş Efendi'nin teşvikleriyle Altın Silsile'nin halkalarından bazı büyüklerin Şah-ı Nakşbend Muhammed Bahaeddin Hazretleri¸ Mevlan Halid-i Bağdadî Hazretleri¸ İhramcızade İsmail Hakkı Hazretleri ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri- hayatları¸ hizmetleri¸ tasavvufî görüşleri konuların yer aldığı kitaplar Nasihat Yayınları arasında çıkmış okuyucuların istifadesine sunulmuştu.


Bu kabilden olmak üzere¸ yine H. Hamidettin Ateş Efendi'nin teşvikleriyle¸ Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek Bey'in arşiv belgelerine dayanarak uzun ve titiz bir çalışma neticesinde ortaya koymuş olduğu¸ “Halil Hamdi Dağıstanî Hazretleri” adlı eser; Nasihat Yayınları külliyatı içerisinde siz kıymetli okuyucularımızla buluşmaktadır.


Eser¸ iki bölümden oluşmakta. Birinci bölümde ‘Hayatı¸ Eserleri Ve Tesirleri' ana başlığı altında Halil Hamdi Dağıstanî Hazretleri'nin yaşadığı dönem¸ hayatı¸ tasavvufa intisabı¸ silsilesi¸ eserleri ve şeyhleri gibi konular anlatılmış.


İkinci bölümde ise ‘Tasavvufî Görüşleri' ana başlığı altında Hazretin özellikle zikirleri ve zikir adapları gibi önemli konular ele alınmış.


Halil Hamdi Dağıstanî Hazretleri'nin hayatı ve tasavvufî görüşlerinin konu edildiği bu kadar kapsamlı ilk eser olma özelliği taşıyan kitabın yayınlanma aşamasını ve karşılan bazı zorlukları yazar Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek Bey Önsöz bölümünde şöyle kaleme almış:


“Tespit edebildiğim kadarıyla elinizdeki bu çalışmanın dışında (yayınlandığı tarihe kadar) doğrudan Halil Hamdi Efendi'nin hayatı ve tasavvufî görüşlerini konu edinen müstakil bir çalışmaya henüz rastlamadım. Bu sebeple Halil Hamdi Efendi'nin hayatı ve tasavvufî görüşlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması gerektiğini düşündüm. İşte sözünü ettiğim düşüncenin eyleme geçirilmesiyle birlikte böyle bir kitap meydana geldi.


Yazılı kaynaklarda hakkında oldukça sınırlı veriler bulunan Halil Hamdi Efendi'nin hayatıyla ilgili tespit ettiğimiz bazı arşiv belgeleri ışığında bilinenlerin ötesinde pek çok yeni bilgi ortaya koyduk. Hem onun adının geçtiği eserleri ve arşiv belgeleri hem de onunla ilintili olan şahıslardan bahseden kaynakları mukayeseli bir şekilde okuyarak bazı tespitler yapmaya çalıştık. Ayrıca onun eserlerini inceleyerek tespit ettiğimiz tasavvufî görüşlerini belli bir düzen içinde takdim ettik. Bunu yaparken onun görüşlerine kaynaklık oluşturan eserlere de başvurarak açıklamaya ve ortaya konulan görüşlerin sunumunda bütünlük sağlamaya gayret ettik. Burada kendimce önemli bulduğum ve açıklanması gerektiğini düşündüğüm bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Elinizdeki bu çalışmanın hazırlıkları esnasında kaynaklarda verilen bilgilerin kısıtlı olması¸ genellikle menkıbeler ve birbirinin tekrarı gibi görünen ifadelerden oluşması sebebiyle bazı tespitleri yapmakta oldukça zorlandığımı ifade edebilirim. Sözünü ettiğim bu zorluklardan birçok örnek sunabilirim. Ancak bunlardan çalışmamın zorluklarını ortaya koyması bakımından sadece bir konuya değinmek istiyorum. Araştırmamıza konu olan Halil Hamdi Efendi'nin yaşadığı 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren dünyanın pek çok bölgesindeki insanları etkileyen böyle bir hareketin öncülerinden önemli bir kısmının vefat tarihleri bile net olarak belli değildir. Mesela Halil Hamdi Efendi'nin kendisi¸ babası Yahya Efendi ile onun şeyhi Abdullah el-Mekkî Efendi'nin doğum ve ölüm tarihleri onlardan şu veya bu şekilde bahseden eserlerde kayıtlı değildir. Bir de bu duruma zikredilen zâtların Mekke'de vefat edip orada defnedilmiş olmaları eklenince işin içinden çıkmak oldukça zorlaşmaktadır. Çünkü Hicaz bölgesinde var olan mezhebi anlayış sebebiyle oradaki mezarlıklarda defnedilmiş kişilerin ölüm tarihlerini belirten şahideler¸ tekke ve türbe gibi binalar ile bunlara ait kitabelerin tamamen yok edilmesi diğer zorluklara eklenince; tarihlemelerde doğru bir tespit yapmadaki zorluk boyutunun hangi noktaya vardığını anlatma bağlamında dikkate değer bir husustur.”


Nasihat Yayınları: Tel: 444 36 61


Online Sipariş için tıklayınız 

Sayfayı Paylaş