DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler


1. Kıbâb-ı izzetin mestûru ol şân u şehirden geç


Şarâb-ı hikmetin mey-hârı ol şehd ü şekerden geç 


2. Nigârın vechini âyîne-i sırrında pinhân et


Ne sûret kim sana yüz göstere ana nazardan geç 


3. Hayâlinde anın hâlinden özge bir hayâl tutma


Hayâl-i hâlini hâl etmeyen hâl ü hatardan geç 


4. Visâl-i yâra ermek devletidir çünkü uşşâkın


O devletden nasîb ister isen cân ile serden geç 


5. Muhabbet şem’inin pervânesi ol var Hulûsî’yâ


Anın bezminde cân îsâr edip bu bâl ü perden geç

Sayfayı Paylaş