SOSYAL HİZMETLERİN MANEVÎ BOYUTU TASAVVUFÎ SOSYAL HİZMET

Somuncu Baba

Rağbet Yayınları'ndan çıkan Tasavvufî Sosyal Hizmet (Sûfilerin Manevî Terapi Yöntemleri) kitabının yazarı¸ dergimiz yazarlarından Prof. Dr. Ali Seyyar'dır. Ali Seyyar'ın “Zorunlu inzivaya çekildiğim bir dönemde ruhî teselli ve inşirah bulmak ümidiyle tasavvuf deryasına dalmam sonucunda ortaya çıkmıştır.” dediği kitap¸ manevî buhran ve sosyal yönden yalnızlık içinde olanlara ruhî diriliş sunan önemli bir kaynaktır.


Rağbet Yayınları'ndan çıkan Tasavvufî Sosyal Hizmet (Sûfilerin Manevî Terapi Yöntemleri) kitabının yazarı¸ dergimiz yazarlarından Prof. Dr. Ali Seyyar'dır. Ali Seyyar'ın “Zorunlu inzivaya çekildiğim bir dönemde ruhî teselli ve inşirah bulmak ümidiyle tasavvuf deryasına dalmam sonucunda ortaya çıkmıştır.” dediği kitap¸ manevî buhran ve sosyal yönden yalnızlık içinde olanlara ruhî diriliş sunan önemli bir kaynaktır.


Kitap¸ hem sosyal hizmet bilimine hem de tasavvufa ışık tutması yanında¸ her iki alanın aslında birbirini tamamlayan unsurlardan olduğunu ortaya koyması açısından orijinal bir çalışmadır. Zaten İslâm dininde kişilerin manevî ve ahlâkî gelişimlerinin bir alanını teşkil eden tasavvuf¸ bilinenlerin aksine ve şaşırtıcı bir şekilde sadece züht¸ takva¸ zikir¸ vird gibi şahsî ibadetlere yer vermemiş¸ aynı zamanda toplumsal ahlâk sorunlarıyla da ilgilenmiş ve bu doğrultuda kendine has sosyal hizmet uygulamalarında bulunmuştur. Tasavvufî sosyal hizmetin veya daha kısa adıyla Sosyal Tasavvuf'un temsilcileri olan sûfîler ve mutasavvıflar¸ sosyal hayatta değişik sebeplerden dolayı muhtaç duruma düşmüş sosyal risk gruplarına yönelik maddî destek¸ pedagojik terbiye ve sosyal rehberlik çerçevesinde manevî danışmanlık gibi hizmetlerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla tasavvufun kişilerin manevî terapisine ağırlık veren¸ kendine has sosyal hizmet ilke ve yöntemlerine sahip bir sosyal meslek dalı olduğu da söylenebilir.


Ali Seyyar¸ kitabın Önsöz'ünde şu tespitleri yapmıştır: “İslâm tarihinde tasavvufî sosyal hizmet uygulamaları sayesinde hem muhatapların psiko-sosyal sorunları giderilebilmiş¸ hem de değişik toplumsal kesimler arasında itikadî¸ amelî ve ahlâkî ilkeler doğrultusunda sosyal dayanışma ve yardımlaşma sağlanabilmiştir. Bu yönüyle günümüz sosyal psikoloji¸ sosyal pedagoji ve sosyal hizmet bilimlerinin insan davranışlarının gelişimi ve dezavantajlı sosyal grupların rehabilitasyonu için geliştirdikleri “modern” yöntemlerinin farklı yaklaşımlarla da olsa çok önceden tasavvuf alanında uygulandığı bir sosyal realitedir.”


İlahiyatçı-Yazar Prof. Dr. Faruk Beşer'in yaklaşımlarıyla yazar Ali Seyyar¸ sosyal tasavvuf kavramını günümüze taşıyarak¸ aslında bir âyet okuma girişimini başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktadır.


“Ali Seyyar¸ gerçekten de tasavvufu önemli özelliklerinden biri ile keşfedip araştırmasına konu edinmeyi başarmış. Doğrusu¸ keşke bunu bir ilahiyatçı yapsaydı diye imrenmedim değil. Ama din sadece indirilen ayetleri anlamak değil¸ aynı zamanda kevnî ayetleri de¸ bu arada toplumu da okumak¸ anlamak¸ yorumlamak ve yönlendirmektir. Bu güzel eser¸ henüz yeni sayılan Sosyal Hizmet kavramının güzel bir özet tanıtımını vermekle de yararlı bir iş yapmış. Eser¸ tasavvufu Sosyal Hizmet yönüyle keşfetmesi açısından takdire şayan. Doğrusu yazar¸ örnekleri de iyi yakalamış.”


Kitapta diğer tasavvuf kitaplarından farklı olarak züht ve takva alanında öncü konumunda olan sûfîlerin ne kerametleri ne de manevî hâl ve makamlarına yer verilmiştir. Kitapta ağırlıklı olarak sûfîlerin sosyal hayatta edindikleri statü ve rolleri üzerinde durularak¸ bireysel ve toplumsal sorunlara karşı takındıkları tutum ve davranışları ele alınmış ve sosyal hizmetlerdeki etkinlikleri değerlendirilmiştir.


Böylece sekülerlik ve maneviyat perspektifinden bakıldığında birbirleriyle çelişkili veya mesafeli gibi görünen tasavvuf ile sosyal hizmet arasındaki yakın ilişki de ortaya çıkartılmıştır. Kitapta tasavvufun sosyal hizmet anlayışının temel esasları ve uygulama biçimleri ortaya konulurken¸ modern sosyal hizmetin uyguladığı ilke ve yöntemlerle de kısaca mukayese edilmiştir. Bu kıyaslama sonucunda tasavvuf akımlarının¸ modern sosyal hizmet uygulamalarından çok daha evvel kendine has metotlarla sosyal rehberlik kapsamında manevî danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinde bulunduğu ortaya koyulmuştur. Bu yönüyle kitap sadece¸ tasavvufî sosyal hizmet uygulamalarını tarihî boyutuyla anlatmakla yetinmemiş¸ aynı zamanda¸ günümüzün sosyal sorunlarının çözümüne de ışık tutmuştur.


Bu bağlamda kitapta ayrıntılarıyla selef-i salihin'den başlayarak son dönem sûfîlerin örnek tutum ve davranışlara varıncaya kadar sosyal tasavvufun uygulama boyutuna yer verilmiştir. Tasavvufun sosyal boyutuna veya sosyal bilimlerin manevî köklerine ilgi duyanlar için bu kitap¸ önemli bir başvuru kaynağıdır.


Rağbet Yayınları


Tel: 0 (212)528 85 19

Sayfayı Paylaş