DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… …


Kim eyledi dil memleketin aşk ile gül-şen


  Hem şevk ile rûşen


Ol âşıka her bir dem olur yâr ile vuslat


  Her kâr ile ülfetLeylâ gözünü sürmelese gül ruhu Mecnûn


Leylâ'sına meftûn


Her hâr-ı mugaylân görünür ravza-i Cennet


Ağyâra ne minnetServ ü semen kâkülü müşgîn muanber


Dilde ola ezber


Her şeyde zuhûr eyleye cân yar ile sohbet


  Esbâb-ı muhabbetİm'an ile bak zâtına mir'ât-ı cemâlsin


  Her kân-ı kemâlsin


Habs-i kafes-i tenlesin ey tâir-i vahdet


Pâ-bend-i esâretGül-zâr-ı habîb bülbülüsün yâr Hulûsî


Ey zâr Hulûsî


Lutf ile açılmış sana şehbâl-i inâyet


Cânâ ne saâdet

Sayfayı Paylaş