DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…

Safâ-yı hâtırım her demde şevkinle senâ-hân et


Dil-i mahzûnumu vaslın demiyle şâd u handân et


 


Ser-i kûyun tavâfın kasd eder cân erse maksûda


Gedâ-yı âsitânındır ana haddince ihsân et


 


Açılmaz bahtımın gül goncası vechin nikâbından


Perîşân gönlümün hâlin açıp zülfün perîşân et


 


Ne hâcet sevdiğim bir özge şeyle kasd-ı cân etmek


Yeter ser-tîz-i gamzen tîğı çek uşşâkı kurbân et


 


Eğer lutf u eğer cevr eylesen de câna bir senden


Ne gelse hoş odur ey sevdiğim böyle şitâbân et


 


Bahâr eyyâmıdır sahn-ı çemende neş'eden ey gül


Figân-ı bülbülü gûş eyleyip çâk-i girîbân et


 


Ümîdin kesme ârzû-yı visâl ile olup dâim


Hulûsî hâk-i pây-ı yâra yüz koy zâr u efgân et


Sayfayı Paylaş