DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…

Açıldı yine ol gül-i gül-zâr-ı muhabbet


Saçıldı yine lü'lü-i şehvâr-ı muhabbet


 


Sanma gamına hem-dem olan kalmadı ey dil


Oldu ne ki varsa sana hep yâr-ı muhabbet


 


Şem'-i bezmine cem' eyledi hep mest ü bî-cân


Pervâneleri oda yakıp nâr-ı muhabbet


 


Kim mahv-ı vücûd oldu bulup yârını tenhâ


Arz eyledi ol yârına dîdâr-ı muhabbet


 


Feyz-i nazarı pîr-i meyin eyledi ihyâ


Doldu dil-i dîvâneye envâr-ı muhabbet


 


Bir vahdet-i ünsiyyet kurb-ı ezelî kim


Mihmânı olur bezmine dil-dâr-ı muhabbet


 


Hulûsî müdâm mest-i gam-ı aşkın olupdur


Ey ârif-i dânâ şâhid-i pâzâr-ı muhabbet

Sayfayı Paylaş