DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler

Âsârına dil bağlamadan etmedi zâhir


Ol dürr-i yetîmin demini der yem-i sohbet


 


Her varı fedâ eylemeden kılmadı bâhir


Feyz-i nazarın tâlibine her dem-i sohbet


 


Her bir edebin mektebidir gir taleb eyle


Ger âkıl isen âdem eder âdemi sohbet


 


Ashâb-ı Nebî işlediler bu işi akdem


Bilsen ne şerefdir şeref-i akdem-i sohbet


 


Ma'nâda ne var cânı fedâ etme denir mi


Bir demdeki cân bahş ede câm-ı Cem-i sohbet


 


Mâliş-geh-i esrârına tut gûş-ı yakîni


Bin türlü ayıkdan yeğ olur sersem-i sohbet


 


Peymânesi Kevser yeridir ravza-i Cennet


Ol niyyet ile girsen olup mahrem-i sohbet


 


Bîgânelik etme oturup bezm-i safâda


Allâh'dan utan sen de olup hem-dem-i sohbet


 


Bir dem ne olur gayrıyı terk et de ana uy


Cân mülk-i Süleymân'a ola hâtem-i sohbet


 


Bir yokluk ile girsen erer varlığı Hakk'ın


Her şey yok olup zâhir olur a'zam-ı sohbet


 


1Cân zevkine yet nefsi bırak tâlib-i Hakk ol


Her derdine dermânın ola merhem-i sohbet


 


Yâ Rabb n'ola Hulûsî-i bî-çâre vü âvâre zelîli


Hâk-i der-i dergâhın ede ekrem-i sohbet

Sayfayı Paylaş