YÜZONÜÇÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

Mübarek ve şerefli Ramazan ayına sağlıkla ulaşıp da onu hakkıyla ihya edebilmiş¸ içlerini onun feyziyle¸ nuruyla yıkayıp arıtarak kemâl ufuklarına doğru yol alabilmek olanlara ne mutlu!..

Allahu Teâlâ ve tekaddes¸ binlerce hamd olsun ki bizleri İslâm dininin esası olan Ramazan ayının orucuna¸ bu yüce tâat ve ibâdeti îfâ ve icraya muvaffak kıldı. Allahu Teâlâ'ya binlerce¸ yüzbinlerce hamd u senalar olsun ki¸ bize tevfikini refik etti ve tuttuğumuz oruçlarımız yükselip¸ onun huzuruna gitti. Aklımız ile bilemediğimiz ve dillerimiz ile övemediğimiz&

“İşte burada yardım ve dostluk¸ Hak olan Allah'a mahsûstur. Mükâfatı en iyi olan O¸ en güzel akibeti veren yine O'dur.” (18/Kehf¸ 44.)


Aziz Cemâat-i Müslimîn!


Bu gün Ramazan-ı fıtır bayramıdır. Bu güne “lyd” denilmesi ferah ve sürurun tekrar tekrar avdeti ile tefe'ül içindir. Bayram günlerimiz¸ büyük bir kıymete hâizdir. Bayram günü¸ bütün İslâm aileleri için bir yevm-i meserrettir.


Muhterem Cemâat-i Müslimîn!


Müminler için manevî kazançları terakki ve tekâmülleri bakımından pek büyük bir fırsat olan mübarek Ramazan ayı; bu gün sona ermiş bulunuyor. Bu şerefli ayı daha pek çok yıllar¸ sağlık ve selâmet içerisinde idrâk etmemizi Cenâb-ı Hak'tan dilerim.


Müslüman Kardeşlerim!


Mübarek ve şerefli Ramazan ayına sağlıkla ulaşıp da onu hakkıyla ihya edebilmiş¸ içlerini onun feyziyle¸ nuruyla yıkayıp arıtarak kemâl ufuklarına doğru yol alabilmek olanlara ne mutlu!..


Allahu Teâlâ ve tekaddes¸ binlerce hamd olsun ki bizleri İslâm dininin esası olan Ramazan ayının orucuna¸ bu yüce tâat ve ibâdeti îfâ ve icraya muvaffak kıldı. Allahu Teâlâ'ya binlerce¸ yüzbinlerce hamd u senalar olsun ki¸ bize tevfikini refik etti ve tuttuğumuz oruçlarımız yükselip¸ onun huzuruna gitti. Aklımız ile bilemediğimiz ve dillerimiz ile övemediğimiz¸ bize bizden yakın olan Allah'ımız bir aydan beri gece ve gündüz bizi huzurunda bulundurdu. Zât-ı ilâhîsinin hakkımızdaki bu lutf u keremine şükran¸ bu gün Müslümanlık dünyası¸ bayram edecek ve herkes¸ birbirlerini kutlayacaktır. Bu sevinç¸ dargınları barıştıracak ve herkesi birbiri ile hüsnü ahlâk ve fazîlet sahasında yoksullara zekât vermek¸ fitre vermek¸ suretiyle yardım etmeye koşmakta yarıştıracaktır.


Azîz Kardeşlerim!


Bu mes'ud meserret-karîn günlerden bi-hakkın istifâdeye çalışmalıyız¸ bu günler rızâ-i Hak için fedâkârlıkta bulunmalıyız. Fukara ve züefaya yardım etmeliyiz¸ akrabamızı¸ ehibbâ ve asdıkâmızı¸ komşularımızı¸ sâir din kardeşlerimizi¸ ziyarete koşmalıyız¸ aramıza muhabbet ve samîmîyeti uhuvveti diniyyeyi bir kat daha takviyeye gayret etmeli¸ yalnız bu bayram günlerinde değil¸ her zaman hüsn-i ahlâk ve fazîlet gösteren müminler ne mesutturlar. Her zamanda ve her mekânda¸ Allahu Teâlâ ve takaddese itaat ve ibâdetten ayrılmayan mü'minlere ne mutlu.


Allah azimu'ş-şân hazretleri ehl-i İslâm'ı dünyada da âhirette de selâmet ve saadetten ayırmasın.

Sayfayı Paylaş