DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler.


Ey silsile-i aşkda girân-mâye-i ismet


Ey kâfile-i hüsnde sipeh-sâlâr-ı muhabbet


 


Bir gün yine ol vâkıf-ı esrâr-ı Hudâ'dan


Sordum ne ile olmalı yâ yâr-ı muhabbet


 


Eytdi ki yanıp cân vere pervâneler âsâ


Ammâ yine ızmâr ola esrâr-ı muhabbet


 


Ey hırkasını rehn-i şarâb eyleyen âşık


Ey mest ü harâb-ı mey-i ma'nâ-yı muhabbet


 


Ümmîd-i vefâ eyleme bu dehr-i fenâdan


Beyhûde yere eyleme ifnâ-yı muhabbet


 


Mü'min deme şol münkir-i pîr-i mey-i aşka


Bin dürlü hüner kılsa da da'vâ-yı muhabbet


 


Bir lahza nazar eylemedi dehre Hulûsî


Ol Kâf-ı kanâatdaki ankâ-yı muhabbet

Sayfayı Paylaş