KUTLU BİR GÜN

Somuncu Baba

Bugün¸ "Ben¸ sizi¸ sizden ziyade esirgerim." buyuran Kerem Denizinin veladet günü; kerem günü¸ cömertlik günü. Bugün¸ Mevlid Günü¸ diriliş günü¸ kendimize geliş ve kendimiz oluş günü; içimizdeki Kisra Saraylarının çöküş günü¸ içimizdeki Sâve Göllerinin kuruduğu gün¸ gönül Kâbe'mizi işgal eden putların birer birer devrildiği gün.

Efendim¸ kutlu bir gündeyiz… Söze bu kutlu günü destanlaştıran bir büyük ruhun dizeleriyle başlamak lazım…


 


Allah adın zikredelim evvela


Vâcib oldur cümle işte har kula


 


Bugün¸ "Ben¸ sizi¸ sizden ziyade esirgerim." buyuran Kerem Denizinin veladet günü; kerem günü¸ cömertlik günü.  Bugün¸ Mevlid Günü¸ diriliş günü¸ kendimize geliş ve kendimiz oluş günü; içimizdeki Kisra Saraylarının çöküş günü¸ içimizdeki Sâve Göllerinin kuruduğu gün¸ gönül Kâbe'mizi işgal eden putların birer birer devrildiği gün.


 


Bugün¸ Muhammedî doğuş günü; Mustafa oluş günü¸ Ahmed'e eriş günü.  Bugün¸ tevhid günü; Kur'an günü… Kur'an'la buluşma günü.  Bugün Muhammed yolunun toprağı olma günü. Toprağa eriş günü.


Bu gün¸ "Işık saçan bir kandil"e eriş günü. Aydınlanma¸ nur olma günü.  Bugün¸ muhabbet günü. Bugün Muhammed günü.


 


Yâ Nebiyyallah Cenab-ı Hak seni kılmış Habîb


Ol sebepten bağ-ı vahdette sen oldun andelib


Ketencizade Mehmed Rüşti


 


Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ vahdet bağının bülbülüdür. O¸ bülbülün tulu' ettiği gün… O sese aşina olma günü.  Bugün¸ rahmete eriş günü.


 


Bir tanedir


Bir sümbül bir tanedir


Peygamberler içinde


Muhammed bir tanedir


Anonim mani


 


Biricik¸ bir tanecik olan Hz. Fahr-i kâinatın doğuş günü.


 


Kudûmun rahmet u zevk u safâdır ya Rasûlallah!


Zuhurun derd-i âşıka devâdır ya Rasûlallah!


Hudâî


 


Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bu dünyayı teşrifi¸ rahmettir¸ zevktir¸ safadır. Nebi olarak¸ mübelliğ olarak risaletle görevlendirilmesi ise¸ dertlere devadır.


 


Ol cihanın fahrının sırrına kurban olayım¸


Hutbe-i levlâke inen şânına kurbân olayım¸


Kabe kavseyni ev-ednâ'sına kurban olayım¸


Ben anın ilmiyle irfânına kurbân olayım¸


Ben anın esrâr-ı mi'râcına kurbân olayım.


 


Bugün¸ kurban olma¸ yakın¸ daha da yakın olma günü.  Bugün¸ İbrahim nesline¸ insanlığa Allah'ın ayetlerini okuyan¸ kitabı ve hikmeti öğreten ve onları tezkiye eden el-Muallim'in¸ el-Beşîr'in¸ el-Emîn'in¸ es-Sâdık ve el-Mübelliğ'in doğuş günü.  Efendim¸ bu kutlu güne erdiren Rabb'e şükür!

Sayfayı Paylaş